Planer som är under arbete

1400 nya bostäder på gamla flygplatsen

Arkitektskiss på hur en av gatorna på Jakobsberg kan se ut.

Ungefär 1400 bostäder, minst två förskolor, matbutik, vårdboende, park och koppling till fina naturområden. Det är kommunens förslag till utveckling av det nya området Östra Jakobsberg, den första etappen i utvecklingen av gamla flygplatsområdet.

Enligt kommunens förslag till detaljplan för Östra Jakobsberg, som varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §, ska området som idag mest består av kontor, öppna fält och skog, i framtiden rymma 1400 bostäder. Bostäderna är fördelade på radhus och lägenheter i upp till fem våningar. Det ska innehålla två kommunala förskolor och gör det även möjligt att ha förskolor i bottenvåningarna på ytterligare fem platser. Planen ger också möjlighet till vårdboenden för till exempel äldre.

Trots att några gröna ytor byggs bort enligt det här förslaget har kommunen lagt stor vikt vid grönskan på Östra Jakobsberg. Vandringslederna och motionsspåren i både Jakobsbergsskogen och Mariebergsskogen ska vara kvar precis som idag. I kommunens förslag skapar de gröna passager som binder ihop dessa två områden samt skapar en helt ny kvarterspark.

I området finns även en artskyddad groda och för att grodorna ska kunna bo kvar har kommunen anpassat var hus kan byggas och ska skapa särskilda grodpassager under vägen.

Förslaget till detaljplan var ute på samråd 30 januari till 10 mars. Under den tiden kunde allmänheten lämna synpunkter på förslaget.

Berörda fastighetsägare uppmanas att underrätta hyresgäster och boende.

Planförslaget finns att ta del av längst ner på denna sida.

Samrådsmöte

Ett samrådsmöte hölls tisdagen den 14 februari Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30.

Synpunkter

Eventuella synpunkter ska inkomma skriftligen senast den 10 mars 2017 till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Den som inte senast under granskningstiden lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta planen.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
Efter samrådet behandlas synpunkterna och arbetas in i detaljplanen innan den går ut på granskning. Då kan allmänheten tycka till igen innan detaljplanen slutligen kan antas.

Långsiktigt arbete

Om detaljplanen antas kan byggnationen i norra delen av området börja byggas direkt efter att bygglov beviljas. Den södra delen av området ligger lågt och kommer att behöva fyllas upp med massor innan man börjar bygga för att undvika översvämningar. Det är därför svårt att veta när hela området kan stå klart men kommunen uppskattar att det kan dröja cirka 20 år.

Arbete pågår även med att ta fram ett förslag till utveckling av Västra Jakobsberg. Samråd för den detaljplanen kan bli aktuell tidigast sommaren 2017.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den