Samhällsutveckling och planering

Förslag till utveckling av Karlstads centrum

Översikt av kommunens plan för Karlstads centrum år 2030. Större bild finns i presentationen längst ner på sidan.

Bostäder och handel på nuvarande busstationen, 1000 nya bostäder, ett nytt resecentrum, ett spännande grönt torg på nuvarande parkeringen vid pråmkanalen. Det är delar av innehållet i kommunens förslag till utvecklingen av centrala Karlstad. Nu har Karlstadsborna lämnat sina synpunkter och förslaget håller på att bearbetas.

– Karlstad växer och står inför den största stadsomvandlingen i modern tid. De närmaste 10-15 åren kommer flera stora projekt att förändra stadsmiljön på omvälvande sätt så att vi får ett trevligare och mer levande Karlstad. Vi har en spännande tid framför oss, säger Per-Samuel Nisser, kommunstyrelsens ordförande.

En del i denna omvandling är utvecklingen av Karlstads centrum och nu finns ett förslag till plan för vad som ska hända. Planen är en så kallad stadsdelsvision för Tingavallastaden och sträcker sig ungefär 15 år framåt i tiden. 10 oktober till 14 november har Karlstadsborna fått tycka till om förslaget innan det berarbetas för att sedan godkännas av kommunfullmäktige tidigast i sommar.

Fem områden ska få nytt liv

Planen innehåller flera delar. Den pekar bland annat ut fem områden som ska utvecklas, det handlar dels om nya resecentrum som gör det enklare att resa till och inom Karlstad och skapar utrymme för nya bostäder vid gamla godsmagasinet. Det handlar även om att området runt nuvarande busstationen blir nya stadskvarter med bostäder och handel, parkeringen vid Pråmkanalen blir en spännande plats som blir en blandning av torg och park, Haga får nya bostäder och trevligare park och området vid biblioteket får stärkt identitet som besöksmål och ska nyttja vattenläget ännu bättre.

- Det här förslaget handlar om att skapa ett Karlstad som är trevligare att vistas i, lättare att resa till och inom, skapar fler bostäder och är en attraktivare handels- och mötesplats. Karlstads centrum ska ha grönska och spännande arkitektur blandat med kulturhistoriska byggnader som ger staden en identitet, säger Peter Kullgren (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Förslag på utformning av torg vid Pråmkanalen

Lätt att röra sig

Trafikens roll är en viktig fråga för hur centrum ska utvecklas. I den här planen föreslår kommunen att det ska bli lättare för gående, cyklister och kollektivtrafik att ta sig fram. Det blir till exempel tydligare cykelstråk genom centrum och Hamngatan går från trafikled till trevlig stadsgata med mindre trafik, mer handel, cykelstråk, uteserveringar och mer grönska.

- Tanken är att göra Hamngatan till en plats där man vill vara och en välkomnande entré för alla resenärer som kommer till Karlstad C. Bilar ska kunna till sig till centrum men genomfartstrafiken ska minska och parkeringsplatser koncentreras till infarterna till centrum, säger Peter Kullgren.

Viktigt vad Karlstadsborna tycker

Parallellt med arbetet att ta fram den här planen har Karlstadsborna fått lämna synpunkter om hur de vill utveckla Karlstad. Drygt 100 personer bidrog med idéer i olika workshops och cirka 600 förslag kom in via webbenkäter. Resultatet från detta, tillsammans med flera typer av analyser och utredningar, har resulterat i detta förslag till stadsdelsvision.

Färdig vision sommaren 2017

Nu arbetas förslaget om utifrån inkomna synpunkter. Därefter kommer stadsdelsvisionen att behandlas av stadsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och sedan slutgiltigt godkännas av kommunfullmäktige. Beslut i kommunfullmäktige väntas ske tidigast under sommaren 2017. Exakt tid är inte bestämd.

Sammanfattning av visionen

  • Ett nytt resecentrum gör det enklare att resa till och inom Karlstad och skapar utrymme för nya bostäder vid gamla godsmagasinet.
  • Området runt nuvarande busstationen blir nya stadskvarter med bostäder och handel.
  • Parkeringen vid pråmkanalen blir spännande grönt torg med bostäder och kontor intill.
  • Haga får nya bostäder och trevligare park.
  • Området vid biblioteket får stärkt identitet som besöksmål och ska nyttja vattenläget ännu bättre.
  • Vi planerar för cirka 1000 nya bostäder i centrum
  • Det blir lättare att röra sig mellan Stadsträdgården och centrum genom en passage över eller under järnvägen.
  • Det ska bli lättare för gående, cyklister och kollektivtrafik att ta sig fram.
  • Hamngatan går från trafikled till trevlig stadsgata med mindre trafik, mer handel, cykelstråk, uteserveringar och mer grönska.
  • Antalet parkeringsplatser ska vara oförändrat men koncentreras till infarterna till centrum.

Vill du veta mer?

Hela stadsdelsvisionen för Tingvallastaden finns bifogad längst ner på den här sidan. Du är välkommen att höra av dig med dina frågor till oss på kontaktcenter.

Presentation om stadsdelsvisionen för Tingvalla 160920.pdf

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den