Miljö- och energiprojekt

100 miljoner för miljön 2012–2015

Mellan åren 2012-2015 satsar Karlstads kommun totalt 100 miljoner kronor  (25 miljoner/år i fyra år) på klimat- och miljöinvesteringar.

Hur pengarna ska användas baseras på vad som minskar kommunens miljöpåverkan på bästa sätt och vad som bidrar mest till att nå de nationella miljömålen som gäller för hela landet.

Pengarna satsas främst inom teknik- och fastighetsförvaltningens verksamhet eftersom den rymmer alla kommunens fastigheter, fordon och naturvårdsfrågor och därmed har den största miljöpåverkan. I nuläget har Karlstads kommun sin största miljöpåverkan inom energianvändning, transporter och upphandling av tjänster.

Exempel på åtgärder 2012

 • inventera gatubelysningen och upprätta en belysningsplan.
 • inventera teknik- och fastighetsförvaltningens enskilda avlopp.
 • fräsning och restaurering av strandängar.
 • återinventering av ängs- och naturbetesmark.
 • inventera avfallshantering, sätta upp källsorteringshus på platser som inte har haft en fungerande avfallshantering samt ta fram utbildningsmaterial till kommunens anställda och elever för avfallsminimering och fungerande källsortering.
 • tillsätta bättre styr- och reglering för att minska ”tomgångskörningen” av fastigheter.

Exempel på åtgärder 2013

Under 2013 fortsätter arbetet med de åtgärder som påbörjats under 2012 men som har en tidsplan som sträcker sig också under 2013. Även nya åtgärder tillkommer, bland annat att

 • minimera användningen av direktverkande el för uppvärmning och  effektivisera elförbrukningen i fastigheterna.
 • färdigställa en belysningsplan som ska resultera i en effektiviserad energiförbrukning samt ge en trygg och enhetlig belysning.
 • byta ut våra arbetsfordon till bättre miljöklass.
 • införa ett transportledningssystem för att förenkla administration och effektivisera transporttjänsterna såsom underhåll av väg och grönytor.
 • att tillsammans med IT-enheten utrusta sammanträdesrum med video- och konferenstelefoner. De ska resultera i resfria möten vilket i sin tur ger färre transporter men även en tidsvinst för deltagarna.
 • fortsätta att restaurera våtmarker och revidera det nuvarande naturvårdsprogrammet.
 • få Karlstads kommuns enskilda avlopp att uppfylla gällande miljökrav.
 • förbättra och uppdatera cykelplaneraren på webben samt ta fram en ny cykelkarta.
 • uppföra en dagvattenpark i Våxnäs.

Exempel på åtgärder 2014

 • Ventilationsaggregat ska bytas ut i kommunens fastigheter för att minska el- och värmeanvändningen (5,9 miljoner kronor).
 • Eluppvärmning av kommunens fastigheter ska bytas till vattenburen värme och bergvärme (3,5 miljoner kronor).
 • Källsorteringen ska bli bättre genom att bygga källsorteringshus och köpa in källsorteringsmöbler till de byggnader där det saknas (2,5 miljoner kronor).
 • Belysning på gång- och cykelvägar ska bytas ut till mer energieffektiv belysning (2,5 miljoner kronor).
 • Cykelpendlarstråk mellan Karlstad och Hammarö ska färdigställas (2,3 miljoner).
 • Utveckla metoder för att sanera mark mer effektivt och till lägre kostnad (1 miljon kronor).

Exempel på åtgärder 2015

 • Byte till mer energieffektiv gatubelysning (4 miljoner kronor).
 • Byte till LED-belysning i motionsspår (3 miljoner kronor).
 • Minska miljöfarliga kemikalier i verksamheter som rör barn (2,7 miljoner kronor).
 • Öka vattenkvaliteten i vattendrag genom att anlägga en dagvattenpark på Våxnäs (2 miljoner kronor).
 • Källsorteringshus och källsorteringsmöbler till kommunala byggnader som till exempel skolor (1,9 miljoner kronor).
 • Byte av kvicksilverljuskällor till energieffektiv belysning (1,5 miljoner).
 • Ta fram en ny skötselplan för vegetationen i Kroppkärrssjön för att värna om den biologiska mångfalden och friluftslivet (1 miljon kronor).

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den