Rådet för konstnärlig gestaltning

Intresseanmälan konstnärlig gestaltning längs Museigatan

 

Bakgrund

Museigatan i centrala Karlstad rustas upp och kommer att få bredare vistelseyta, bli tillgängligare samt inbjuda till vattennära vistelse. Gatan löper utmed Klarälven och ingår i kommunens satsning på Älvpromenaden som börjar vid Almentorget där Carl Boutard gjort den konstnärliga gestaltningen. Stråket fortsätter utmed Älvgatan via Museigatan till Museiparken där det står verk av Lena Cronqvist, Leo Pettersson, Siri Bjerke och Niki Merimaa.

På Museigatan kommer gående, cyklister och bilar att få samsas om utrymmet på lika villkor. Gatan öppnas upp mot vattnet och får sittmöjligheter i form av bänkar och ett trädäck nära vattnet. I denna miljö ska det vara konstnärliga gestaltningar på flera platser. Verken kan skapa sin egen plats eller införlivas i inritade sittplatser eller fungera som en solitär.

De konstnärliga gestaltningarna ska ta avstamp i miljön, vara utförda i ett beständigt material och inte utgöra någon fara för gående, lekande barn eller trafikanter. Den konstnärliga gestaltningen kan med fördel bestå av flera mindre verk utmed sträckan.

Vem kan få uppdraget?

Alla med en konstnärlig utbildning eller minst tre års yrkeserfarenhet som konstnär är välkomna att skicka in en intresseanmälan för att få uppdrag att utföra de konstnärliga gestaltningarna. Utifrån intresseanmälningarna kommer tre konstnärer att erbjudas skissuppdrag. I skissuppdraget ingår att man förbinder sig att utföra gestaltningen inom budget om man får uppdraget. De konstnärer som får skissuppdrag arvoderas med 20 000 kronor per person. Den totala budgeten för de konstnärliga gestaltningarna är 940 000 kronor. Får flera konstnärer uppdrag att göra verk utmed sträckan så delas budgeten upp på de medverkande konstnärerna.

Kvalificering och urval

Sökanden ska

• vara professionellt verksam konstnär

• ha konstnärlig högskoleutbildning eller varit yrkesverksam som konstnär i minst tre år

• ha erfarenhet av att arbeta med konst i offentlig miljö

• vara registrerad för F-skatt, alternativt arbeta via ett företag med F-skatt.

Ansökan

Ansökan ska ske i form av portfolio med bilder och text på papper. Ansökan med bildvisning eller annat hänvisad till webbsida godtas inte. Observera att detta är en intresseanmälan om att medverka i skissuppdrag, inte en skisstävling. Vi vill inte ha in skissförslag på verket till Museigatan utan vi vill ha bilder på tidigare genomförda verk.

Inlämnad ansökan ska innehålla

• CV

• bilder och berättande text från representativa projekt, max 3 stycken.

• ljud- och videoverk presenteras på USB. Bifoga text på papper om verket.

• kopia på F-skattsedel eller dokument som styrker arbete via företag med F-skatt.

• namn, adress, telefon, e-postadress och organisationsnummer ska tydligt framgå

Ansökan ska vara oss tillhanda senast onsdag 17 maj 2017. 

För sent inkomna eller ej kompletta ansökningar godtas inte. Inskickad text ska vara på svenska, norska, danska eller engelska. Märk kuvertet med ”Konstnärlig gestaltning Museigatan” och skicka din intresseanmälan till:

Ingela Wessmark
Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
651 84 Karlstad

Urvalsprocessen

Utifrån de ansökningar som kommit in gör Rådet för konstnärlig gestaltning ett urval där tre konstnärer tas ut för skissuppdrag. I urvalsprocessen tar rådet hänsyn till CV och portfolios samt gör en estetisk bedömning av arbetsproverna utifrån uppdragens karaktär.

De tre uttagna konstnärerna får inbjudan att göra ett skissförslag samt mer specifik information kring vad det ska innehålla. Skissförslaget ska vara klart senast 4 september 2017 och den skissande konstnären ska kunna förbinda sig att utföra gestaltningen inom angiven budget.

Rådet för  konstnärlig gestaltning består av

Tre representanter från kommunens berörda förvaltningar, kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen samt fyra konstnärligt sakkunniga.

Konstnären ska ansvara för följande

• gestaltningens framtida hållbarhet, gäller inte för skadegörelse eller åverkan av tredje part

• att gestaltningen står klart för avtäckning på angiven tid, regleras i avtal med konstnären

• att gestaltningen inte innehåller giftiga eller skadliga material

Kostnader för markarbete, belysning, frakt, montering samt övriga kostnader ska täckas av angiven budget. Karlstads kommun bekostar eventuell övernattning och resekostnad i samband med invigning, övriga boende och resekostnader ska täckas av den angivna budgeten.

Rådet för konstnärlig gestaltning har även rätt att besluta att inte gå vidare med något av skissförslagen.

Beslut

Beslut om vilka som fått skissuppdrag skickas till de konstnärer som fått uppdraget, inte till övriga som anmält intresse. Att beslut är taget meddelas på kommunens hemsida senast 15 juni. Inskickade intresseanmälningar skickas inte åter till avsändaren men finns att hämta på Kultur- och fritidsförvaltningen från 15 juni fram till 28 september 2017.

Frågor

Eventuella frågor skickas via e-post till Ingela Wessmark, konstsekreterare kultur- och fritidsförvaltningen,  ingela.wessmark@karlstad.se

Intresseanmälan konstnärlig gestaltning Museigatan 2017.pdf

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den