Busterud - nya bostäder öster om Alster

Ska utredas

En markägare önskar planläggning för bostäder i östra delen av Alster. Syftet är att skapa villatomter för åretruntboende.

 

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Komplettering och nybyggnation

Området Busterud ligger strax öster om Alster knappt en mil öster om Karlstads tätort. Området består av ett 60-tal fastigheter, varav ett 40-tal är bebyggda med bostäder, både som permanentboende och fritidshusbebyggelse. Delar av området är planlagt för bostäder medan andra delar inte är planlagda.

Infrastruktur

Området är idag inte anslutet till det kommunala VA-systemet, men projektering pågår och utbyggnaden beräknas påbörjas under 2017.
Koppling till övriga vägnätet och kollektivtrafik kommer att studeras inom planarbetet.

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan pågår. I mars 2017 hölls ett dialogmöte med workshop. Nästa steg är att gå ut med ett förslag på samråd där allmänheten får lämna synpunkter. Tid för samrådet är inte bestämt.
Planen beräknas kunna antas om cirka ett år.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Busterud

Vem bygger?

-

Markägare

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.