Dingelsundet östra, 20-40 nya bostäder

Ska utredas

Karlstads kommun ska utreda om det är lämpligt att bygga bostäder i området. Det kan bli aktuellt med 20-40 nya bostäder i villor, radhus och flerfamiljshus.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Infrastruktur

Området är idag obebyggt och består till stor del av skog. Tillfart till det nya exploateringsområdet kommer att ske via befintlig väg som går i nord/sydlig riktning genom hela planområdet. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp planeras börja hösten 2017.

Strandskydd

Den södra delen av planområdet berörs av strandskydd 100 meter upp på land och ut i vattnet.

Tidplan

  • Kommunens förslag till detaljplan beräknas komma ut under 2017.
  • Planen beräknas kunna antas i början av 2018.

Ungefärligt planområde för Dingelsundet 2:21

Handlingar

Plan PM 3 MB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för Dingelsundet 2:21

Vem bygger?

Privat

Markägare

Privat

Gällande plan

Fördjupad översiktsplan för Dingelsundet

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.