Färjestad - nya bostäder längs älven

Förslag

Exploatören vill bygga sju flerbostadshus med plats för drygt 60 lägenheter utmed Klarälven strax norr om Löfbergs arena.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Tyck till!

Just nu kan du som är berörd av detta projekt tycka till och lämna synpunkter på det.
I texten nedanför hittar du hur du lämnar dina synpunkter och när vi senast vill ha dem.

Planområdet ligger intill Klarälven mellan Löfbergs Arena och bostadsbebyggelse norr därom. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av sju bostadshus med drygt 60 lägenheter i området.

En zon parkmark som är allmänt tillgänglig sparas utmed älven. Befintlig gångväg längs älven rustas upp och justeras i förhållande till bebyggelsen. Inom området anordnas en lekplats. Förslag för möjlighet att anlägga ett par bryggor finns också med i planförslaget.

______________________________________________________________
Illustrationsbild

______________________________________________________________

Tidplan

  • Planen är på samråd mellan 12 april och 19 maj 2017.

Samrådsmöte

Ni inbjuds till samrådsmöte onsdagen den 26 april klockan 18.30. Mötet äger rum i Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30.
Alla intresserade är välkomna!

Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet kommer att följas av ett granskningsskede.
Berörda fastighetsägare uppmanas att underrätta hyresgäster och boende.

Planförslaget finns att ta del av i Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30, entréplan och i Bibliotekshuset, V Torggatan 26, entréhallen. Planförslaget finns även att ta del av längst ner på denna sida.

Synpunkter

Eventuella synpunkter ska inkomma skriftligen senast den 19 maj 2017 till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Ismåsen norra, del av Färjestad 2:1 och Ismåsen 2

Vem bygger?

-

Markägare

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.