Haga - nya bostäder längs Repslagaregatan

Förslag

På fastigheten Bävern 9 som ligger mellan Mariedalsgatan och Repslagaregatan på Haga i Karlstad föreslår kommunen att pröva möjligheten att bygga fler bostäder. På den del av tomten som är obebyggd och används som parkering föreslås ett bostadshus med åtta våningar byggas.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Tyck till!

Just nu kan du som är berörd av detta projekt tycka till och lämna synpunkter på det.
I texten nedanför hittar du hur du lämnar dina synpunkter och när vi senast vill ha dem.

Om förslaget

Planförslaget föreslår att det nya bostadshuset skulle placeras längs Repslagaregatan som en förlängning av den andra bebyggelsen i kvarteret. Detta skulle sluta kvarteret eftersom det nu är en lucka där. Det nya huset skulle begränsas till åtta våningar.

Buller och störning

Området ligger precis bredvid en väg och järnvägen vilket innebär att bostäderna som byggs där kan utsättas både för buller och vibrationer. Därför skulle fasaden mot gatan förses med en tät vägg av glasytor och fasaden mot det intilliggande huset, Bävern 5, skulle få en tät vägg utan fönster. Även bullerskärmar skulle sättas upp. Bostadsrummen kommer att vara vända mot gården där störningarna är mindre.

Detaljplanen var ute på samråd i början på 2014 och var ute på granskning under sommaren 2014 men överklagades så att antagandet av detaljplanen upphävdes på grund av bullernivåerna. Men eftersom riktlinjerna kring bullernivåerna har ändrats sen dess så ska detaljplanen ut på samråd igen.

Mer om bullernivåerna kan du läsa i planbeskrivningen.

Kulturhistoriska värden

Den befintliga byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde och bedöms som särskilt värdefull i Karlstads kulturmiljöprogram och ska därför skyddas i detaljplanen. Den delen av fasaden där den gamla kyrkosalens stora fönster finns, samt träportar och trappstegsgaveln ska enligt detaljplanen bevaras. På gårdsfasaden får balkonger byggas till men räcket ska då vara i stål.

Mer om byggnadens kulturhistoriska värden och hur de kan bevaras kan du läsa i planbeskrivningen.

Tyck till senast 4 maj

Eventuella synpunkter ska inkomma skriftligen senast den 4 maj 2017 till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad. Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Berörda fastighetsägare uppmanas att underrätta hyresgäster och boende.

Tidplan

  • Första samråd och granskning 2014
  • Antogs 28 januari 2015 men överklagades och upphävdes senare
  • Nytt beslut om att upprätta detaljplan 18 januari 2017
  • Planen är på samråd mellan 30 mars och 4 maj 2017.
  • Samrådsmöte sker tisdagen den 25 april klockan 18.00. Mötet äger rum i Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30. Alla intresserade är välkomna och ingen föranmälan krävs.
  • Tid för granskning är inte bestämd än.

Samrådsmöte

Ni inbjuds till samrådsmöte tisdagen den 25 april klockan 18.00. Mötet äger rum i lokalen Vänern, entréplan i Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30.
Alla intresserade är välkomna!

Planförslaget finns att ta del av i Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30, entréplan och i Bibliotekshuset, V Torggatan 26, entréhallen. Planförslaget finns även att ta del av längst ner på denna sida.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för Bävern 9

Markägare

Karlstadhus Haga AB

Vem bygger?

Karlstadhus Haga AB

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.