Kvarnberget - omvandling av kontor till bostäder

Ska utredas

En privat fastighetsägare vill omvandla nuvarande byggnad från kontor till bostäder. Kommunen ska nu utreda om det är lämpligt.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Nuläge

Byggnaden som man önskar ändra användningen avligger längs Älvgatan. Den har sedan länge använts som kontor och har bedömts av kommunen att vara kulturhistoriskt värdefull och därmed anses byggnaden vara värdefull att bevara.

Bedömning

Fastigheten bedöms vara attraktiv som bostadsändamål med tanke på närheten till älven, centrum, skola med mera. Kommunen anser därför att det vore intressant att se om det finns möjlighet att omvandla fastigheten till bostad. Däremot finns det aspekter som måste tas om hand i planarbetet såsom byggnadens kultuhistoriska värden, bullernivån från Älvgatan och tillgång till parkeringsplatser.  

Handlingar

Plan-PM 152 kB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för Sälgen 6

Vem bygger?

Newtor Sälgen AB

Markägare

Newtor Sälgen AB

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.