Norrstrand – lägenheter vid Lagmansgatan

Förslag

I ett förslag till detaljplan föreslår kommunen att det blir ett femvåningshus med indragen takvåning istället för det enplanshus som står på fastigheten idag.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Om förslaget

Huset som står där idag byggdes på 1980-talet och har tidigare använts som närbutik, klädaffär och kontor. Den nya byggnaden skulle få en triangelformad utformning som följer Lagmansgatan sträckning och ha fem våningar och en indragen takvåning och alltså bli högre än omgivningens två och tre våningar. Stor omsorg ska därför läggas på gestaltningen och utformningen för att huset inte ska bli för dominant. Grönytan intill huset ska bevaras.

Lämna synpunkter senast 2 maj

Du kan lämna synpunkter på förslaget fram till och med 2 maj 2017. Tänk på att alla synpunkter ska lämnas skriftligen via e-post eller brev. Du kan skicka dina synpunkter till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Tidplan

  • Planförslaget är ute på samråd den 27 mars - 2 maj 2017.
  • Det var samrådsmöte tisdag 11 april kl 18 i Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30 i Karlstad.
  • Efter samrådet ska alla synpunkter behandlas och sedan går förslaget ut på granskning. Under granskningsskedet kan du lämna synpunkter igen. Tid för granskning är inte bestämd.

Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Berörda fastighetsägare uppmanas att underrätta hyresgäster och boende.

Planförslaget finns att ta del av i Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30, entréplan och i Bibliotekshuset, V Torggatan 26, entréhallen. Planförslaget finns även att ta del av längst ner på denna sida.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för Träffen 1 m fl

Vem bygger?

Kvarteret Träffen Valles AB

Markägare

Kvarteret Träffen Valles AB

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.