Norrstrands förskola - tillbyggnad

Förslag

Kommunen behöver fler förskoleplatser och önskar därför bygga till Norrstrands förskola som ligger i den västra delen av Norrstrandsgärdet.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Tyck till!

Just nu kan du som är berörd av detta projekt tycka till och lämna synpunkter på det.
I texten nedanför hittar du hur du lämnar dina synpunkter och när vi senast vill ha dem.

Planområdet ligger cirka två kilometer från Karlstads centrum i den västra delen av Norrstrandsparken och avgränsas av Norrstrandsgatan i norr/väster, Gränsgatan i söder och Norrstrandsparken i öster.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utöka befintlig förskola med en större byggrätt och en större förskolegård. Planen möjliggör en utökad byggrätt för Norrstrands förskola i upp till tre våningar. Planen möjliggör även en utökad yta till gårdsmiljö. En del av Norrstrandsparken föreslås bli förskolegård. Befintlig gång- och cykelväg föreslås få ändrad sträckning och läggs i den nya gränsen mellan förskolans fastighet och Norrstrandsparken.


Tidplan

  • Planen är på samråd mellan 12 april och 19 maj 2017.

Samrådsmöte

Ni inbjuds till samrådsmöte onsdagen den 26 april klockan 18.00. Mötet äger rum i lokalen Solen, entréplan i Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30.
Alla intresserade är välkomna!

Samrådet kommer att följas av ett granskningsskede.

Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Planförslaget finns att ta del av i Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30, entréplan och i Bibliotekshuset, V Torggatan 26, entréhallen. Planförslaget finns även att ta del av längst ner på denna sida.

Synpunkter

Eventuella synpunkter ska inkomma skriftligen senast den 19 maj 2017 till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.