Jakobsberg, östra – en ny stadsdel

Förslag

Ungefär 1400 bostäder, minst två förskolor, matbutik, vårdboende, park och koppling till fina naturområden. Det är kommunens förslag till utveckling av det nya området Östra Jakobsberg, den första etappen i utvecklingen av gamla flygplatsområdet.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Stort område

Detaljplanen ingår i ett större område runt Karlstads före detta flygplats och är ca 20 hektar stort. Kommunens förslag till ny detaljplan innebär att det ska bli möjligt att bygga i huvudsak bostäder på mark som tidigare använts för kontor, flygplats och skogsmark.

Bostäder och verksamheter blandat

Planförslaget innebär att en ny stadsdel, med en blandning av lägenheter, radhus och handel andra verksamheter, kan byggas intill Rosenborgsgatan. Bostäderna är fördelade på radhus och lägenheter i upp till fem våningar. Det ska innehålla två kommunala förskolor och gör det även möjligt att ha förskolor i bottenvåningarna på ytterligare fem platser. Planen ger också möjlighet till vårdboenden för till exempel äldre.

Detaljplanen omfattar ett tjugotal kvarter och kan sammantaget innehålla uppåt ca 1400 bostäder i flerfamiljshus samt radhus/parhus, möjlighet för centrum och dagligvaruhandel, nya lokaler för golfklubbens verksamhet, liksom parkytor, naturytor och nya gator.

Grönskan är viktig

Trots att några gröna ytor byggs bort enligt det här förslaget har kommunen lagt stor vikt vid grönskan på Östra Jakobsberg. Vandringslederna och motionsspåren i både Jakobsbergsskogen och Mariebergsskogen ska vara kvar precis som idag. I kommunens förslag skapar de gröna passager som binder ihop dessa två områden samt skapar en helt ny kvarterspark.

Trafik

Området ligger centralt med goda möjligheter fär gående, cyliister och kollektivtrafik. Ny snabbusslinje är planerad att trafikera det här området. Med en inbladning av service i området kan området utvecklas till en stadsdel där boende kan klara sin vardag utan att vara beroende av bilen. Men exploateringen generar med dagens resvanor personbilstrafik. Med samma resvanor som befintliga bostäder vid Sommarro skulle de tillkommande bostäderna kunna generera ca 3400 fordonsrörelser per dygn.

Detaljplanen ger stöd för trafikkopplingen genom området för trafik mellan Hammaröleden och Ullebergsleden liksom för snabbusstrafik i det så kallade Karlstadstråket. Rosenborgsgatan skiftar i förslaget karaktär och hastigheten sänks från 60 km/h till 40 km/h.

Behöver fyllas upp

För att kunna bygga enligt kommunens förslag måste de södra delarna av området behöver fyllas upp för att säkra bostäder mot översvämningar. Detta ger konsekvensen att stora mängder massor behöver transporteras till området.

Tidplan

  • Kommunens förslag till detaljplan är ute på samråd 30 januari till 10 mars 2017.
  • Granskning av ett omarbetat förslag är beräknat till våren/sommaren 2017. Datum är inte bestämt.
  • Beslut om att anta planen kan ske tidigast under hösten/vintern 2017.
  • Efter att detaljplanen är antagen och vunnit laga kraft kan alla intressenter söka bygglov och börja bygga. Det kommer dröja många år innan hela området är färdigt.
Illustration

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för Östra Jakobsberg

Vem bygger?

PEAB, Svenska studenthus, Wermlands Invest. Fler tillkommer.

Markägare

Karlstads kommun, Karlstadsfyrklövern AB, Aktiebolaget Trygghetsboendet 1 i Värmland

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.