Sandbäcken - tillbyggnad av polisens lokaler och ny utryckningsväg

Ska utredas

Polisen behöver bygga om och till sina lokaler och räddningstjänsten behöver förbättrad utryckningsväg, bl a genom att kunna rycka ut direkt till E18. Nu utreder kommunen hur detta kan ske på bästa sätt samtidigt som man skapar en trevlig entré till Norra fältet och Sandbäckstjärnet.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Om förslaget

En ny utryckningsväg, tillika infart, för polisen och räddningstjänsten kan anordnas väster om och alldeles intill bäcken. Polishuset kan då byggas till på västra sidan om utryckningsvägen. Med den lösningen kan också ett bättre samband skapas i grönstrukturen, med ett stråk som förbinder gång och cykelstråket längs Sandbäcksgatan med Sandbäckstjärnet och I2-skogen.

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan pågår. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd där berörda får lämna synpunkter. Tid för samrådet är inte bestämt.

Handlingar

Plan-PM 747 kB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för Brandstationen 2 mm

Vem bygger?

Skandrenting (Norra Fältet KB)

Markägare

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se

Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.