Jakobsberg - Södra förbindelsen

Ska utredas

Karlstad kommun arbetar med att ta fram detaljplaner för Jakobsberg, tanken är att kunna möjligöra byggnation av nya bostäder i området samt avlasta trafiken mot centrum genom att bygga nya broar, vägar och anslutningar.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad händer?

Karlstads kommun tar fram detaljplaner för Jakobsberg för att möjliggöra byggnation av nya bostäder bland annat. I planerna ingår även Kartbergsbron, en ny Jakobsbergsbro, nya vägar och anslutningar. Det kommer också att finnas utrymme för att etablera exempelvis busshållsplats och bytespunkt vid Kartbergsrondellen. 

Varför?

De nya broarna vid Jakobsberg och Kartberget kommer att avlasta trafiken på bland annat Karl IX:s gata, som är den mest belastade centrala förbindelsen till centrum. En ny gata genom Jakobsberg blir en översvämningssäker tillfart till Centralsjukhuset och kommer även att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken då den kommer att få en särskild bussgata. Dessa åtgärder stämmer överens med trafikplan Karlstad och planprogram Jakobsberg. 

Status:

Arbetet med detaljplanerna och infrastrukturinvesteringarna pågår. Även förhandlingar om medfinansiering med Landstinget i Värmland, Region Värmland och Hammarö kommun är i gång. Karlstads kommun har avsatt medel i budget för att genomföra projektet under åren 2019-2023. För att Region Värmland ska kunna medfinansiera projektet krävs det att det kommer med i Länstransportplanen vid revideringen under 2017. 

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.