Sundsta torg – nytt torg och 250 nya bostäder

Förslag

På en plats som tidigare mest bestått av en korsning vill kommunen skapa ett torg omringat av handel och bostäder. Beslutet att anta detaljplanen är överklagat och prövas nu i högre instans.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Om förslaget

Sundsta är ett av Karlstads mest attraktiva områden med möjligheter till rekreation, boende och stadsliv. Eftersom det behövs mer bostäder i Karlstad och många exploatörer vill bygga här har kommunen tagit ett helhetsgrepp över stadsdelen för att se hur det kan utvecklas. På en plats som tidigare mest bestått av en korsning vill kommunen skapa ett torg omringat av handel och bostäder.

Enligt detta förslag till detaljplan ska det bli möjligt att bygga lägenhetshus på 7, 8, 11, 13 och 17 våningar med möjlighet till handel och verksamheter i bottenplan. Det blir totalt ungefär 250 bostäder. Grönytan som ligger mellan Drottning Kristinas väg och Sundstatjärnet ska fortsätta att vara parkmark för allmänheten.

Framtiden oviss

Denna detaljplan har gått igenom hela planprocessen och allmänheten har fått lämna sina synpunkter. Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 21 september 2016 men har sedan blivit överklagad. Mark- och miljödomstolen har upphävt stadsbyggnadsnämndens beslut och det är ännu oklart hur kommunen ska gå vidare.

Illustration Illustration Flygbild

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för Sundsta torg inom fastigheterna Sundsta 2:1, Norrstrand 1:1 och
Svarvaren 12 och 14

Vem bygger?

Karlstadshus, Prepart, Stenbron AB, Lundbergs fastigheter

Markägare

Karlstads kommun m fl

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.