Tingvallastaden – 16-våningshus och högre stadshus

Förslag

Ägaren till gamla Stadshuset vill bygga till huset med tre våningar samt bygga två nya byggnader. Den ena i tre våningar på parkeringen bakom stadshuset och den andra i 16 våningar på Almentorget vid sidan om Stadshuset.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Tyck till!

Just nu kan du som är berörd av detta projekt tycka till och lämna synpunkter på det.
I texten nedanför hittar du hur du lämnar dina synpunkter och när vi senast vill ha dem.

Se filmen

Filmen visar hur det tänkta 16-våningshuset kan se ut och berättar lite mer om innehållet i kommunens förslag till detaljplan.

Ska komplettera omgivningarna

Kommunens förslag till detaljplan innebär två nya byggnader (tre respektive 16 våningar) och en påbyggnad om tre våningar på gamla stadshuset. Eftersom byggnaderna intill bland annat utgörs av äldre trähus som överlevde stadsbranden 1865 och att stadshuset i sig har höga kulturvärden har mycket kraft lagts på placering och utformning.

Byggnadernas höjd, längd, bredd, placering och utformning är avvägda utifrån kulturmiljövärden och stadsbild. Kommunens förslag innehåller utformningsbestämmelser med hög detaljeringsgrad för att ta hänsyn till de kulturhistoriska värdena.

Många olika typer av verksamheter i alla tre byggnaderna

Eftersom fastigheten ligger centralt ska den kunna rymma många olika typer av verksamheter i alla de föreslagna byggnaderna. Det ska kunna vara så kallat centrumändåmål i alla våningsplan. Det innebär allt från kontor, restauranger, föreningslokaler till gym och även utbildningslokaler i viss omfattning. I det här fallet är det inte tillåtet med handel.

Planen medger även bostäder från andra våningsplanen och uppåt. I trevåningshuset på dagens parkering bakom stadshuset kan det vara bostäder även i bottenvåningen.

Idag är det endast tillåtet med kommunal eller statlig verksamhet

16-våningshuset

Det nya 16-våningshuset ska enligt förslaget stå på Almentorget i förlängningen av de äldre magasinsbyggnaderna intill. Det blir på samma plats som en gammal byggnad som revs i samband med att Stadshuset byggdes. Husets fotavtryck kommer endast vara 7,5 x 12 meter och fasaden ska i huvudsak bestå av glas. Bottenvåningen och de två översta våningsplanen föreslås användas för café eller restaurang.

Förändring av gamla stadshuset

Det före detta stadshuset har i detaljplanen försetts med rivningsförbud och bestämmelser som skyddar byggnadens kulturhistoriskt värdefulla karaktärsdrag. Skyddet avser bland annat materialkvalitéer, entrépartiet och fönstersättning.

Enligt förslaget ska stadshuset få tre nya våningar och blir då totalt sju våningar högt.

Handlingarna

Planförslaget finns att ta del av i Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30, entréplan och i Bibliotekshuset, V Torggatan 26, entréhallen.
Planförslaget finns även att ta del av längst ner på denna sida.

Tyck till senast 27 april

Du har möjlighet att lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan till och med den 27 april. Alla synpunkter måste lämnas skriftligen till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Samrådet kommer att följas av ett granskningsskede. Den som inte senast under granskningsskedet lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta planen.

Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Berörda fastighetsägare uppmanas att underrätta hyresgäster och boende.

Tidplan

  • Kommunens förslag till detaljplan är ute på samråd från 27 mars till 27 april 2017.
  • Informations- och samrådsmöte skedde 4 april, kl 18.00.
  • Efter samrådet ska alla synpunkter behandlas och förslaget ska sedan ut på granskning där myndigheter, sakägare och andra berörda får tycka till igen. Tid för granskningen är inte bestämd än.
Fotomontage Flygbild

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för Almen 21

Vem bygger?

MSTWBG fastigheter AB

Markägare

MSTWBG fastigheter AB

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.