Ulleberg – cirka 40 nya lägenheter

Förslag

Fastighetsägaren till fastigheten Gräsdalen 1:8 vill bygga bostäder bredvid de befintliga lägenheterna (tidigare Ullebergs vårdhem). Tanken är att bygga två hus i högst fem våningar med 20 lägenheter i varje. Nu håller kommunen på att ta fram en ny detaljplan för fastigheten.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Om förslaget

I kommunens förslag till detaljplan ska de nya husen anpassas och underordna sig Ullebergs fastigheter som har högt kulturhistoriskt värde. Det ska ske genom att husen placeras en bit ifrån befintliga byggnader och genom att begränsa de nya byggnadernas höjd. Det är viktigt att husen inte ser för kompakta ut eller ser ut att var högre än närmaste grannhuset.

Infart till de nya husen blir från Ullebergsleden. Del av Ullebergsvägen föreslås bli kommunal väg. Del av den värdefulla skogen planläggs som NATUR inom allmän platsmark vilket innebär att skogen bevaras och att det inte får byggas något där.

Tidplan

Planen var ute på samråd från den 1 februari - 8 mars 2017. Nu behandlar kommunen de synpunkter som har kommit in och förslaget till detaljplan ska sedan ut på granskning, datum för granskningen är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för Gräsdalen 1:8 m fl

Vem bygger?

Gräsdalens fastighets AB

Markägare

Gräsdalens fastighets AB (Ullebergsvägen ägs av kommunen)

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.