Våxnäs - nya bostäder längs Stenhagsgatan

Förslag

Förslaget i detaljplanen går ut på att möjliggöra byggandet av nya bostäder vid fastigheten Bjälken 5 längs Stenhagsgatan. Fastigheten är idag planlagd för handel- och kontorsverksamhet. Nuvarande förslag är att det byggs ett flerbostadshus på högst nio våningar.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Om förslaget

Förslaget innebär att nuvarande byggnad ersätts med ett flerbostadshus med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåning. Tomten som är 769 kvadratmeter skulle bebyggs med ett niovåningshus med cirka 39 små hyresrättslägenheter, på vardera cirka 30-40 kvadratmeter.

Bilpool och cykelpool

Fastighetsägarens önskemål är att ha 10 stycken parkeringsplatser och en bilpool med två bilar. Det skulle även finnas tillgång till en cykelpool med fem cyklar och ett cykelförråd. Parkeringssituationen var en fråga som lyftes tidigt av närboende och därför tog kommunen fram en så kallad Grön resplan för området som redovisar hur trafik- och parkeringssituationen kan lösas av fastighetsägaren, samtidigt som den verkar för minskade koldioxidutsläpp.

Tidplan

  • Planen var på samråd 23 juni - 31 augusti 2016.
  • Planen var utställd för granskning 1 november - 18 november 2016.
  • Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 14 december 2016.
  • Beslut om antagande har överklagats och prövas nu av mark- och miljödomstolen.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för Bjälken 5

Vem bygger?

-

Markägare

Tomten är upplåten till Bjälken Fastigheter AB via tomrättskontrakt med Karlstads kommun.

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.