Våxnäs centrum - 700 bostäder och skola

Förslag

Karlstads kommun har tagit fram ett förslag till ett så kallat planprogram för Våxnäs, en övergripande plan för hur området ska utvecklas. Förslaget innebär bland annat cirka 700 nya bostäder, ett tryggare och mer trivsamt centrum, en ny skola med 130 nya skolplatser och 20 nya förskoleplatser, förbättrade parkmiljöer, ett nytt grönt torg och en bussgata.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Se filmen om förslaget till Våxnäs utveckling

I filmen berättar bland andra stadsbyggnadsnämnden dåvarande ordförande om visionerna för Våxnäs utveckling.

Om förslaget

Syftet med det nya planprogrammet är att utveckla Våxnäs centrum för att skapa ett bättre fungerande centrum och att rymma mer bostäder och bättre offentliga ytor som parker och torg. Delar av de grönytor som finns i området fyller en viktig funktion för dagvattenutjämning som ska bevaras.

Tidplan

  • Planen var ute på samråd från den 5 oktober och fram till och med den 9 december 2016.
  • Nästa steg är att förslaget till planprogram ska godkännas av kommunen. Tid för godkännande är inte bestämt. Efter att planprogrammet har godkänts kan arbetet med detaljplan börja.

Handlingar

Planprogram för Våxnäs C 7 MB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Nytt planprogram för Våxnäs C

Vem bygger?

-

Markägare

Karlstads kommun, Eiendomsvekst i Wärmland Näring AB

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.