Viken – bostäder, handel och kontor vid Tullholmsviken

Ska utredas

Konsum Värmland vill bygga bostäder, handel och kontor på sin tomt där det idag bland annat tillverkas livsmedel. Kommunen ska nu utreda hur det kan ske och ta fram ett förslag till detaljplan. Det finns inget förslag färdigt än.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Bra förutsättningar

Området är idag bebyggt med industribyggnader som används för tillverkning av livsmedel, lager och kontor. Området är centralt beläget med närhet till vatten och det finns alla förutsättningar att skapa en ny attraktiv stadsdel. Den planerade flytten av befintlig verksamhet öppnar upp för möjligheter till stadsutveckling.

Tidplan

Arbete pågår med att ta fram ett förslag till detaljplan för området. När det finns ett färdigt förslag ska det gå ut på samråd, det är ännu inte bestämt när samrådet kommer att ske.

Handlingar

Plan-PM 267 kB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för Tullholmssågen 4 och Kostern 10

Vem bygger?

Konsum Värmland Fastighet AB

Markägare

Konsum Värmland Fastighet AB

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.