Karlstads och Hammarös kommunala gymnasieskolor

Reseersättning

Behöver du åka buss för att ta dig till och från skolan? Eller behöver du ha en egen bostad om det inte fungerar att pendla till skolan varje dag? Här kan du läsa mer om vilka bidrag som finns när det gäller busskort och inackorderingstillägg.

Busskort

Du som bor minst sex kilometer från skolan och har rätt till studiemedel, kan få busskort som gäller alla skoldagar under terminen. Gränserna på kartorna nedan är dragna med ett avstånd på ca fem kilometer.

Om du är folkbokförd i Karlstads eller Hammarö kommun men är bosatt utanför den gräns som gäller för respektive skolbyggnad (se kartor nedan) kommer du automatiskt att få ett busskort. 

Gränser för Karlstads och Hammarös kommunala gymnasieskolor

Nobelgymnasiet (1,64 MB)

Sundstagymnasiet (1,63 MB)

Tingvallagymnasiet (1,46 MB)

Älvkullegymnasiet (1,63 Mb)

Gränser för fristående skolor

Folkuniversitetets gymnasium, IT-gymnasiet, Fria läroverken, Karlstads Praktiska Gymnasium, Plusgymnasiet (1,39 MB)

Klara gymnasium (1,6 MB)

Thoren Business School (728 kB)

Molkoms folkhögskola - Karlstadsfilialen (746 kB)

Kontant ersättning i särskilda fall

I särskilda fall kan kontant ersättning lämnas med ett belopp som motsvarar kostnaden för kollektivtrafikresa. Saknas kollektivtrafikförbindelser mellan bostaden och skolan och närmaste hållplats för kollektivtrafik överstiger sex kilometer lämnas ersättning enligt riktlinjerna i "Handbok för gymnasieelevernas dagliga resor". Där finns handböcker, regler och blanketter för dig som är elev, förälder eller anställd inom skolan.

Inackorderingstillägg och busskort

Inackorderingstillägg är ett bidrag för dig som bor så långt ifrån studieorten att du inte kan pendla dagligen utan behöver en bostad närmare skolan.

Om du har inackorderingstillägg är det din hemkommun som bestämmer om du även kan få busskort.

Följande gäller för elever som är folkbokförda i Karlstad eller Hammarö och har inackorderingstillägg:

  • Rätten till busskort baseras på avståndet mellan inackorderingsbostaden och skolan istället för folkbokföringsadressen och skolan.
  • Inackorderingsadressen ska vara i samma tätort som skolan för att busskort ska beviljas.

Läs mer om inackorderingstillägg.

Resor inom utbildningen

Det är din skola som ansvarar för reseersättning om delar av din utbildning sker utanför skolan. Med skola menas det ställe där du läser dina gymnasiegemensamma ämnen. Kontakta expeditionen på din skola för att få veta mer.

Delad vårdnad/växelvis boende 

Elever som har föräldrar med delad vårdnad och växelvis boende får busskort under följande förutsättningar:

  • Föräldrarna har gemensam vårdnad och eleven bor växelvis (varannan vecka) hos båda vårdnadshavarna, varvid underhållsbidrag inte utgår till någon av vårdnadshavarna.
  • En av vårdnadshavarna är folkbokförd på en adress som ger rätt till busskort för eleven.
  • Vårdnadshavarna bor båda i Karlstads eller Hammarö kommuner eller inom samverkansområdet (Värmland).
  • Övriga villkor för berättigande till busskort är uppfyllda.

Ansökan om busskort vid växelvis boende 

Uppdaterad den