Fastighetsägares ansvar

Fukt och mikroorganismer i inomhusmiljö

Mögelsvampar och mögelsporer finns naturligt överallt. Mögel kan också börja växa inomhus där det finns tillgång till fukt, syre och näring. De vanligaste orsakerna till mögelangrepp inomhus är fuktskadade väggar, tak eller golv, eller otillräcklig ventilation.

Om fuktskador inte åtgärdas kan det bildas mögel, bakterier, alger och kvalster. Dessutom kan fuktskador leda till att bygg- och inredningsmaterial bryts ner och ökar risken för avsöndring av kemiska ämnen till luften. Det kan ge hälsobesvär som luftvägsbesvär och andra överkänslighetsreaktioner.

Barn, ungdomar och personer som har allergier, astma eller känsliga luftvägar och slemhinnor, får oftast mer besvär av att vistas i fukt- och mögelskadade miljöer än andra.

Om de här bristerna finns kan fler undersökningar behövas

  • Om mikroorganismer eller mikrobiell lukt befaras spridas från byggnadskonstruktionen eller från till exempel källare, grund eller vind, till bostadsrum eller andra rum där människor vistas regelbundet.
  • När fuktskador inte åtgärdas och innebär en risk för att mikroorganismer kan uppstå.
  • Om fuktskador har åtgärdats bristfälligt, till exempel vid uttorkning och utbyte av mikrobiellt angripet material.
  • Vid synliga fuktskador och fuktfläckar, synlig mikrobiell tillväxt, missfärgningar eller bubblor i mattor och tapeter.
  • Vid omfattande kondens på fönstrens insida vid en utetemperatur av cirka -5 grader eller lägre.
  • När fukttillskottet inomhus, vintertid, regelbundet överstiger 3g/m3 luft, eller om luftfuktighetens medelvärde överstiger 7g vatten/kg torr luft under en längre period under eldningssäsongen. Det motsvarar cirka 45 procent relativ luftfuktighet vid 21 grader. 


Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den