Fastighetsägares ansvar

Radon i flerbostadshus

I den egenkontroll som ägare till flerbostadshus och bostadsrättsföreningar ansvarar för ingår också att kontrollera radon. I flerbostadshus byggda med blå lättbetong finns en särskild risk för förhöjda radon­halter. Men det finns också en risk för att markradon påverkar radonhalten i in­om­husluften.

När man mäter radon i flerbostadshus kan ett urval av lägenheter mätas för att få en bild av radonläget i fastigheten. Mätning bör göras i alla lägenheter med direkt markkontakt, det vill säga där det inte finns en källare under bostaden. Utöver dessa ska minst 20 procent av resterande lägenheter i varje huskropp mätas.

Mät radon i dessa utrymmen

Radonmätningar bör göras i de lägenheter där byggnadsmaterialet kan antas bidra till en förhöjd radonhalt. Det bör också göras i de lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten eftersom markradon kan ta sig upp genom sådana utrymmen.

Sprid ut mätningarna

Mätningarna bör spridas i byggnaden så att minst en mätning, gärna två, görs per trappuppgång och mätning görs i bostäder längst ner och högst upp i varje byggnad. Vid mätningen placeras två mätdosor ut i varje lägenhet.

Metodanvisning för mätning av radon

Uppdaterad den