Bygga och bo

Bostadsarrende

Bostadsarrende heter den upplåtelseform där kommunen arrenderar ut sin mark till privatperson med fritidshus. I dag tecknar kommunen inga nya arrendeavtal, men de som finns sedan tidigare löper vidare.

Arrendeavtal

Avtal mellan kommun  och privatperson om bostadsarrende ska vara skriftligt. I ett sådant avtal kommer kommunen och du som arrendator bland annat överens om hur du får använda marken och hur stort du får bygga. I avtalet finns också information om hur stor arrendeavgiften blir och på hur lång tid avtalet ska löpa.

Kommunen arrenderar bara ut mark för fritidshus. Arrendatorn med familj får inte nyttja arrendestället för permanent boende. Det är inte heller tillåtet att upplåta stugan i andra hand.

Bygga nytt eller bygga om

För att få bygga på arrendemarken krävs alltid skriftligt tillstånd från teknik- och fastighetsförvaltningen som är markägare.  

En ritning måste lämnas in i samband med att du söker tillstånd för om- och tillbyggnad. Glöm heller inte att ansöka om bygglov från stadsbyggnadsförvaltningen, strandskyddsdispens och andra tillstånd om  så krävs.

Som markägare har teknik- och fastighetsförvaltningen riktlinjer för vad som kan tillåtas vid ny-, till- och ombyggnad. 

Om du vill ha el i fritidshuset och ledningar för sommarvatten, så måste det godkännas av teknik- och fastighetsförvaltningen först. Vid ansökan ska det framgå hur ledningarna ska dras. Vill du ha mulltoa, så måste du först få ett skriftligt godkännande av miljöförvaltningen. Finns det kommunala vatten- och avloppsledningar så ska de nyttjas.

Du får inte ta ner träd eller göra utfyllnad på arrendetomten eller bygga bryggor utan godkännande från teknik- och fastighetsförvaltningen.

Vägar till och från arrendestället

Kommunen står inte för underhåll av vägar fram till det arrenderade området. Ingen ny väg tillåts heller till arrendestället.

Sälja hus på arrendetomt

Vill arrendatorn sälja huset som finns på arrendetomten och överlåta arrendet till en ny ägare måste teknik- och fastighetsförvaltningen ge sitt godkännande innan köpet. Ett tilläggsavtal ska tecknas mellan ny arrendator och teknik- och fastighetsförvaltningen.

När arrendatorn säger upp sitt arrende är han/hon ansvarig för att ta bort alla anläggningar på arrendetomten. Detta görs på egen bekostnad. Det är sedan upp till arrendatorn att kalla till en gemensam översyn innan kommunen kan lämna ett godkännande. Detsamma gäller om markägaren säger upp arrendet.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den