Bygga och bo

Tomträtter

En tomträtt innebär rätt att använda en fastighet, eller tomtyta, utan att äga den. I Karlstads kommun finns det idag cirka tusen tomträtter där den som nyttjar tomtmarken betalar en avgift i form av avgäld till kommunen. När det gäller privata småhus får tomträttsinnehavaren friköpa marken av kommunen. 

Tomträttskontrakt

En tomträttsinnehavare kan teckna avtal med kommunen om att få nyttja marken där huset står. Normalt gäller rätten i 60 år. Sedan 2011 tecknas inte några nya tomträttskontrakt när det gäller småhus. Avgiften för tomträtten kallas för tomträttsavgäld, och den bestäms utifrån olika faktorer.

Här kan du läsa mer om tomträttsavgäld och hur det fungerar. 

Vill du friköpa din tomträtt?

En tomträttsinnehavare av småhustomträtt kan friköpa tomträtten från kommunen. Friköpspriset är detsamma som marktaxeringsvärdet på tomträtten, uppräknat med KPI. 

Här kan du läsa mer om hur det går till att friköpa en tomträtt. 

Uppdaterad den