Villatomter

Kommunens tomtkö

Här hittar du information om hur du gör för att anmäla dig till kommunens tomtkö och vilka regler som gäller.

Det första du måste göra om du är intresserad av att köpa en tomt av kommunen är att gå med i kommunens tomtkö. När du gått med där blir du informerad när nya tomter släpps och har möjlighet att reservera en tomt.

Startavgiften för att gå med i tomtkön är 1 000 kronor. Därefter kostar det 300 kronor per kalenderår. Du hittar länkar till anmälan längst ner på den här sidan.

Innan du gör din anmälan

Läs igenom informationen på den här sidan innan du gör din anmälan. Det finns några regler som är särskilt bra att känna till när du söker tomt.

  • Din anmälan till tomtkön personlig och får bara överlåtas till make/maka, registrerad partner eller sambo.
  • Betalar du inte din årsavgift i tid så förlorar du din plats i kön. Observera att vi inte skickar ut någon faktura.
  • När du köpt tomten måste du byggt klart huset inom två år.
  • Kommunen har rätt att gå i från turordningen i kön om det finns medicinska, näringspolitiska eller andra skäl.

Digital tomtkö

Du som står i tomtkön kommer snart ha möjlighet att se din plats i kön och göra dina årsbetalningar via e-tjänsten. Du kommer kunna göra årsbetalningen med kort eller swish. Under december månad 2022 jobbar vi med att lägga in alla i kön. Vi kommer meddela dig när alla har lagts över och när du kan logga in med bank-id och se din plats samt kontrollera dina uppgifter. Du som medsökande kommer inte kunna logga in i e-tjänsten.

Under tiden vi lägger in alla kommer du inte kunna se vilken plats du har, utan det är först när vi meddelat att vi lagt över alla som du kan logga in och titta. Vi gör tomtkön digital för att få en enklare och säkrare hantering för dig som står i kön eller vill ställa dig i kön. Du kan läsa mer i frågor och svar längst ner på denna sida.

Regler för kommunens tomtkö

Vad är en tomt?

Med tomt avses obebyggd fastighet.

Åldersgräns

Endast sökande som fyllt 18 år och som själv avser att bo på tomten äger rätt att anmäla sig till kommunens småhustomtkö. Undantag från denna åldersgräns kan medges om särskilda skäl anses föreligga och då med vårdnadshavarens medgivande.

Anmälan till tomtkö

Din anmälan till kommunen ska innehålla sökandes namn, adress, personnummer, mobiltelefonnummer, namn på eventuell medsökande samt aktuell mejladress. Det är sökandes ansvar att se till att teknik- och fastighetsförvaltningen har aktuella uppgifter om den sökande vad gäller till exempel mejladress där den huvudsakliga kommunikationen sker.

Avgift

Du blir inte registrerad i tomtkön förrän vi har fått bekräftelse på att anmälningsavgiften är betald. För en plats i småhustomtkön tar vi ut en anmälningsavgift på 1 000 kronor.  Avgiften ska betalas in på bankgiro 405-2213. Betalningen ska märkas med "Tomtkö och ditt/ era namn". Vi skickar inte ut någon faktura för avgiften. 

Varje efterföljande kalenderår behöver du betala en avgift på 300 kronor för att behålla din plats i tomtkön. Avgiften ska betalas in på bankgiro 405-2213 i förskott senast 31/12. Betalningen ska märkas med "Tomtkö och ditt/era namn". Vskickar inte ut någon faktura för avgiften. Observera att vid utebliven eller sen betalning förlorar du din plats i tomtkön.

Din plats i tomtkön

När anmälan har gjorts och betalning är registrerad sker inplacering i småhustomtkön. Som datum för inträde i småhustomtkön räknas den dag då anmälningsavgiften bokförts hos kommunen. En bekräftelse på köplats skickas via e-post till den sökande.

Om sökande återtar sin anmälan eller, på grund av utebliven/för sent inkommen betalning, avregistreras sökanden från småhustomtkön. Sökande kan dock på nytt registrera sig mot betalning av ny anmälningsavgift men förlorar då sin plats och hamnar sist i kön.

Har förnyelseavgiften inte inkommit till kommunen före årsskiftet eller om den sökande inte är anträffbar på lämnad e-post avregistreras denne ur kön.

Erbjudande av tomt

Teknik- och fastighetsförvaltningen ska, så snart ett nytt markområde är klart att presenteras, erbjuda detta till småhustomtkön med möjlighet för sökande att göra en intresseanmälan/reservation på viss tomt inom området. Om flera reserverar sig för samma tomt erbjuds, i första hand, tomten till den som har lägsta tomtkönummer. Tackar denne nej till tomten, erbjuds tomten till nästa person i kön och så vidare.

Överlåtelse av plats i tomtkön

Placering i småhustomtkön är personlig och kan inte överlåtas till annan person än äkta make, registrerad partner eller sambo.

Äkta makar, registrerade partner och sambor får endast skicka in en (1) ansökan. Vid äktenskapsskillnad, då registrerat partnerskap upplöses eller då samboförhållandet upphör, får sökande överlåta sin plats i småhustomtkön till medsökande genom att lämna in en skriftlig överlåtelse av platsen till teknik- och fastighetsförvaltning.

Ny registrering i tomtkön

Sökande som av kommunen har förvärvat fastighet varpå småhus är uppfört eller ska uppföras med äganderätt eller bostadsrätt avregistreras från kön. En ny registrering i småhustomtkön får ske tidigast efter fem (5) år från förvärvsdagen, köpebrevsdagen.

Den ovan fastställda femårsperioden får inte kringgås genom att person som är make/maka, registrerad partner eller sambo registreras som sökande.

Gör en anmälan till tomtkön

E-tjänst för nyanmälan i tomtkön.

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta Kontaktcenter för att få en pappersblankett. 
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Telefon: 054-540 00 00 

Frågor och svar digital tomtkö

Uppdaterad den