Villatomter

Kommunens tomtkö

Här hittar du information om hur du gör för att anmäla dig till kommunens tomtkö och vilka regler som gäller.

Det första du måste göra om du är intresserad av att köpa en tomt av kommunen är att gå med i kommunens tomtkö. När du gått med där blir du informerad när nya tomter släpps och har möjlighet att reservera en tomt.

Startavgiften för att gå med i tomtkön är 1 000 kronor. Därefter kostar det 300 kronor per kalenderår. Du hittar länkar till anmälan längst ner på den här sidan.

Innan du gör din anmälan

Läs igenom informationen på den här sidan innan du gör din anmälan. Det finns några regler som är särskilt bra att känna till när du söker tomt.

  • Din anmälan till tomtkön personlig och får bara överlåtas till make/maka, registrerad partner eller sambo.
  • Betalar du inte din årsavgift i tid så förlorar du din plats i kön. Observera att vi inte skickar ut någon faktura.
  • När du köpt tomten måste du bygga på den inom två år.
  • Kommunen har rätt att gå i från turordningen i kön om det finns medicinska, näringspolitiska eller andra skäl.

Regler för kommunens tomtkö

Vad är en tomt?

Med tomt avses obebyggd fastighet.

Åldersgräns

Endast sökande som fyllt 18 år och som själv avser att bo på tomten äger rätt att anmäla sig till kommunens småhustomtkö. Undantag från denna åldersgräns kan medges om särskilda skäl anses föreligga och då med vårdnadshavarens medgivande.

Skriftlig anmälan

Anmälan till småhustomtkön ska vara skriftlig och skickas till kommunen på särskild blankett. I anmälan ska den sökande ange namn, adress, personnummer, mobiltelefonnummer, aktuell e-postadress samt namn och uppgifter på eventuell medsökande. 

Det är sökandes ansvar att se till att teknik- och fastighetsförvaltningens tomtkö har aktuella uppgifter om den sökande vad gäller till exempel adress, e-post.

Avgift

Du blir inte registrerad i tomtkön förrän vi har fått bekräftelse på att anmälningsavgiften är betald. För en plats i småhustomtkön tar vi ut en anmälningsavgift på 1 000 kronor.  Avgiften ska betalas in på bankgiro 405-2213. Betalningen ska märkas med "Tomtkö och ditt/ era namn". Vi skickar inte ut någon faktura för avgiften. 

Varje efterföljande kalenderår behöver du betala en avgift på 300 kronor för att behålla din plats i tomtkön. Avgiften ska betalas in på bankgiro 405-2213 i förskott senast 31/12. Betalningen ska märkas med "Tomtkö och ditt/era namn". Vskickar inte ut någon faktura för avgiften. Observera att vid utebliven eller sen betalning förlorar du din plats i tomtkön.

Din plats i tomtkön

När anmälan har gjorts och betalning är registrerad sker inplacering i småhustomtkön. Som datum för inträde i småhustomtkön räknas den dag då anmälningsavgiften bokförts hos kommunen. En bekräftelse på köplats skickas via e-post till den sökande.

Om sökande återtar sin anmälan eller, på grund av utebliven/för sent inkommen betalning, avregistreras sökanden från småhustomtkön. Sökande kan dock på nytt registrera sig mot betalning av ny anmälningsavgift men förlorar då sin plats och hamnar sist i kön.

Har förnyelseavgiften inte inkommit till kommunen före årsskiftet eller om den sökande inte är anträffbar på lämnad e-post avregistreras denne ur kön.

Erbjudande av tomt

Teknik- och fastighetsförvaltningen ska, så snart ett nytt markområde är klart att presenteras, erbjuda detta till småhustomtkön med möjlighet för sökande att göra en intresseanmälan/reservation på viss tomt inom området. Om flera reserverar sig för samma tomt erbjuds, i första hand, tomten till den som har lägsta tomtkönummer. Tackar denne nej till tomten, erbjuds tomten till nästa person i kön och så vidare.

Överlåtelse av plats i tomtkön

Placering i småhustomtkön är personlig och kan inte överlåtas till annan person än äkta make, registrerad partner eller sambo.

Äkta makar, registrerade partner och sambor får endast skicka in en (1) ansökan. Vid äktenskapsskillnad, då registrerat partnerskap upplöses eller då samboförhållandet upphör, får sökande överlåta sin plats i småhustomtkön till medsökande genom att lämna in en skriftlig överlåtelse av platsen till teknik- och fastighetsförvaltning.

Ny registrering i tomtkön

Sökande som av kommunen har förvärvat fastighet varpå småhus är uppfört eller ska uppföras med äganderätt eller bostadsrätt avregistreras från kön. En ny registrering i småhustomtkön får ske tidigast efter fem (5) år från förvärvsdagen, köpebrevsdagen. För grupphus tillämpas inflyttningsdagen. 

Den ovan fastställda femårsperioden får inte kringgås genom att person som är make/maka, registrerad partner eller sambo registreras som sökande.

Gör en anmälan till tomtkön

E-tjänst för nyanmälan i tomtkön.

Blankett för anmälan till tomtkön.

Om du väljer att skriva ut och fylla i blanketten så ska ifylld blankett vara undertecknad av dig som söker och eventuella medsökande. Blanketten ska skickas till:

Karlstads kommun 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Mark och utveckling 
651 84 Karlstad

Uppdaterad den