Bygglov och andra lov

Marklov

Marklov innebär att man får tillstånd att avsevärt förändra marken. Du behöver marklov om du ska göra större förändringar av marknivån.

Marklov behövs för schaktning eller fyllning om höjdläget förändras mer än en halv meter och om området har detaljplan. Marklov kan behövas om du ska fälla träd eller plantera skog på mark som ligger inom detaljplan eller om det finns en områdesbestämmelse.

Till karta över befintliga detaljplaner

Ta fram en markplaneringsritning

För alla typer av markförändringar som kräver marklov behöver du lämna in en markplaneringsritning. Ritningen ska visa byggnadens placering, markhöjder, marksektioner, uppfyllnader, murar, slänter, infart, parkering och liknande som behövs för att få en tydlig bild av vad du ska göra i ditt projekt.

Exempel på markplaneringssritning

Du kan behöva en nybyggnadskarta som underlag för din markplaneringsritning, denna kan beställas hos oss.

Mer om nybyggnadskarta

Så ansöker du om marklov

Du söker marklov med samma e-tjänst eller blankett som för bygglov. Mer information  hittar du här.

Uppdaterad den