Bygglov och andra lov

Strandskyddsdispens

Vill du bygga nära vattnet? Inom 100-300 meter från sjöar och vattendrag gäller strandskyddsbestämmelser. Om du ska bygga i det området måste du söka strandskyddsdispens.

Antal meter varierar

Strandskyddet varierar mellan 100-300 meter från strandlinjen både inåt land och ut i vattnet beroende på vilket vattendrag det gäller. Vänern har ett strandskydd på 100-300 meter beroende på plats. Klarälven kan variera mellan 100-200 beroende på plats.

Stadsbyggnadsnämnden kan besluta om dispens från strandskyddet i samband med en ansökan om ett förhandsbesked eller ett bygglov. För att få en dispens krävs att det finns särskilda skäl.

Strandskyddsdispens krävs även om inte bygglov gör det

Tänk på att även om det du tänker bygga inte kräver bygglov, marklov eller anmälan kan det krävas strandskyddsdispens om det ska placeras inom 300 meter från strandlinjen. Ett exempel är om du vill sätta upp en friggebod nära vattnet. Då måste du i de flesta fall söka strandskyddsdispens.

Mer information om strandskydd på Naturvårdsverkets hemsida

Exempel på åtgärder som kräver strandsskyddsdispens

De här åtgärderna omfattas av strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken:

  • bygga nytt eller ändra användningen av befintliga byggnader.
  • gräva eller förbereda för byggnationer.
  • utföra anläggningar eller anordningar som försvårar eller hindrar allmänheten att nyttja områden som är tillgängliga enligt allemansrätten.
  • ingrepp som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter till exempel trädfällning, muddring, bryggor, båthamnar och pirar med mera.

Vad kostar strandskyddsdispens?

Avgiften baseras på den taxa som är antagen av kommunfullmäktige.
Se vad  strandskyddsdispens kostar.

Undantag från standskyddsdispens

Länsstyrelsen i Värmland har beslutat att det inte krävs dispens från strandskyddsbestämmelserna för kompletteringsbyggnader inom 15 meter från huvudbyggnaden. Avståndet till stranden ska vara minst 25 meter. Om inte avstånden kan uppfyllas måste du ansöka om dispens.

Bildkälla: Naturvårdsverket "Strandskydd - en vägledning för planering och prövning"

Så ansöker du om strandskyddsdispens

Fyll i blanketten nedan och skicka till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller till adressen som står angiven på blanketten.

Blankett för ansökan om strandskyddsdispens

Bilagor vid ansökan om strandskyddsdispens

Oftast kan du ansöka om strandskyddsdispens samtidigt som du söker bygglov eller gör en anmälan. Då krävs en extra blankett för strandskyddsdispensansökan och en situationsplan där du förutom markering av byggnadsverk även markerar in tomtens utbredning utöver de som du ska lämna in för övriga lov. Dessa handlingar framgår via våra guider under förbered din ansökan om strandskyddsdispens.

Generellt gäller att du ska bifoga en beskrivning av åtgärden med uppgift om hur och när, samt anledning till den planerade åtgärden. Vi ser gärna att du även bifogar fotografier/fotomontage som förtydligar ansökan.

Särskilda skäl krävs

För att beviljas strandskyddsdispens krävs att ett av de nedanstående särskilda skälen uppfylls:

  1. Marken har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
  2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
  3. Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
  4. Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
  5. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området (exempelvis infrastrukturanläggningar, anpassningsåtgärder för funktionshindrade, åtgärder för friluftslivet). 
  6. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. (Kräver mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär).

Uppdaterad den