Så här söker du bygglov

Bygglov för att ändra fasad

Om du ska ändra på fasaden genom att till exempel byta material, ändra fönster eller färg på huset behöver du bygglov. Byte till likvärdig färg, material, fönster och dörrar kräver normalt inget bygglov. 

Kolla upp om din ändring kräver bygglov

Om du inom detaljplanerat område ska måla om, byta fasad eller byta tak behöver du bara bygglov om förändringen påverkar husets utseende mycket, till exempel om du byter ut fasaden från tegel till trä. Det kan vara svårt att på egen hand avgöra om ändringen påverkar husets eller områdets karaktär, därför rekommenderar vi att du tar kontakt med oss innan du gör ändringen.

Utanför detaljplanelagt område kan kommunen i områdesbestämmelser bestämma att bygglov krävs för vissa utvändiga förändringar. Kontakta oss om du är osäker. 

Tvingas du förstärka din konstruktion för att kunna byta material på exempelvis ett tak eller om åtgärden innebär ett underhåll av en värdefull byggnad kan en anmälan krävas även om bygglov inte skulle krävas för åtgärden.

För kulturhistoriskt värdefulla byggnader finns det särskilda regler.

Läs mer om förändring i värdefulla byggnader

Förbered ritningar till ansökan

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din ansökan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar.

Du behöver skicka in följande ritningar:

  • Planritningar i skala 1:100. Om ändringen påverkar planlösningen i byggnader (exempelvis ny ytterdörr) ska en planritning redovisas med det nya utseendet.
  • Fasadritningar i skala 1:100. På fasadritningarna ska det framgå materialval och kulör. På fasadritningarna ska väderstreck anges och visa vilka förändringar som sker på byggnaden.

Ta fram en kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.

Om ändringen innebär ingrepp i bärande konstruktioner eller ska ske på ett flerbostadshus krävs även en certifierad kontrollansvarig. 

Mer om kontrollplan och kontrollansvarig

Ta gärna fram en projektbeskrivning 

En projektbeskrivning där det finns illustrationer och eventuella färgprover är inget krav för att få bygglov men det underlättar vid handläggningen så vi är tacksamma om det finns. 

Uppdaterad den