Så här söker du bygglov

Bygglov för att bygga eller glasa in altan, veranda eller balkong

Om du ska bygga en altan eller veranda med väggar eller tak behöver du söka bygglov. Att glasa in altan eller balkong kräver alltid bygglov. Du behöver inte söka bygglov för trädäck utan väggar och tak lägre än 1,8 meter under vissa förutsättningar. 

Glasa in befintlig altan utan tak

Att glasa in en befintlig altan utan tak räknas som en tillbyggnad och därför behöver du söka bygglov. 

Glasa in befintlig altan med tak

Att glasa in en befintlig altan med tak räknas som en fasadändring och därför behöver du söka bygglov.

Trädäck kan vara bygglovsbefriade

Trädäck kallas i bygglagstiftningen för altaner. Dessa kan anläggas på marken utan bygglov, men ibland blir de ändå höga om man har en lutande tomt.

Följande kriterier gäller för att en altan ska få byggas utan bygglov:

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som inte påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
 • altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
 • altanen ska vara en uteplats på marken
 • altanen får inte vara högre än 1,8 meter
 • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
 • altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering

Altanen får inte byggas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.

Små skärmtak kan vara bygglovsbefriade

Vid ett en- eller tvåbostadshus får du bygga ett skärmtak under vissa förutsättningar utan bygglov. Följande kriterier måste vara uppfyllda för att ett skärmtak ska vara bygglovsbefriat:

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • skärmtaket får högst vara 15,0 m2
 • det ska anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré
 • skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • att skärmtaket inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Små balkonger kräver oftast inte bygglov

En- eller tvåbostadshus får du bygga till med en liten balkong. Storleken avgörs från fall till fall beroende på hur huset ser ut. En sådan balkong får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannes godkännande. Kom ihåg att om du installerar en ny dörr i anslutning till balkongen kan dörren kräva bygglov som ändring av husets yttre utseende. Balkongen får heller inte strida mot detaljplanens bestämmelser.

Om området eller byggnaden är utpekad som värdefull ur arkitektonisk, historisk eller konstnärlig synpunkt så kanske undantagen inte gäller på din fastighet. Undantagen gäller inte heller om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser bestämt att lov krävs.

Undantag gäller inte för värdefulla byggnader

Om området eller byggnader är utpekade som värdefulla ur arkitektonisk, historisk eller konstnärlig synpunkt så kanske undantagen för balkonger, skärmtak och trädäck inte gäller på din fastighet.

Undantagen gäller inte heller om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser bestämt att lov krävs.

Hör av dig till oss om du är osäker.

Förberedelser

Ta reda på om du behöver söka strandskyddsdispens

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område måste du samtidigt som du söker bygglov även ansöka om strandskyddsdispens för din byggnation. Är du osäker på om din fastighet ligger inom strandskyddat område eller inte, hör av dig till Kontaktcenter.

Mer om strandskyddsdispens

Förbered ritningar till ansökan

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig.

Du behöver skicka in följande ritningar:

 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. På ritningen ska det framgå alla befintliga byggnader, vart inglasningen på huset sker, avstånd till intilliggande byggnader och mått på den del som glasas in.
 • Planritningar i skala 1:100. Planritningen ska redovisa mått i millimeter och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna.
 • Fasadritningar i skala 1:100. På fasadritningarna ska det framgå materialval, kulör och mått på inglasningen. På fasadritningarna ska väderstreck anges.
 • Sektionsritning i skala 1:100 (gäller inte vid inglasning). Sektionsritningen ska visa rumshöjd, takvinkel, sockelhöjd (SH) alternativt färdigt golv (FG), eventuell skorsten och byggnadens höjd.

Exempelritningar

Sök tillstånd från fastighetsägaren

Om du ska glasa in balkonger på ett flerbostadshus behöver du även fastighetsägarens tillstånd.

Ta reda på om du behöver en kontrollansvarig

En kontrollansvarig hjälper till att se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Du behöver inte en kontrollansvarig för att bygga ny eller glasa in befintlig balkong på ett enbostadshus. Kontrollansvarig behövs om det gäller ett flerbostadshus. Är du osäker på om din byggnation kräver en kontrollansvarig eller inte, hör av dig till Kontaktcenter.

Om du behöver en kontrollansvarig behöver du skicka med en blankett för kontrollansvarig i din bygglovsansökan.

Om du inte behöver en kontrollansvarig behöver du ändå göra en kontrollplan. Kontrollplanen kan du med fördel skicka in i samband med bygglovsansökan. 

Mer om kontrollansvarig och kontrollplan

Uppdaterad den