Så här söker du bygglov

Bygga attefallshus, friggebod eller mindre komplementbyggnad

Att bygga komplementbyggnader som är max 30 kvadratmeter, så kallade attefallshus, kräver inte bygglov men du måste göra en anmälan. Du kan också välja att bygga till ett en- eller tvåbostadshus med 15 kvadratmeter inom attefallsreglerna. 

Handlingarna som du ska lämna in för anmälan respektive bygglov är samma. Skillnaden är att vid anmälan granskar bygglovshandläggaren ditt ärende framförallt ur byggtekniska aspekter (till exempel tillgänglighet, brand och konstruktion).

Attefallshus kräver anmälan

Följande gäller för attefallshus:

 • kräver anmälan
 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • den ska vara en komplementbyggnad/komplementbostadshus
 • den får vara högst 30 m²
 • tacknockshöjden får vara högst 4,0 meter
 • den ska vara fristående
 • den ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus
 • den ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns

Du får inte bygga attefallhus i områden som är utpekade som särskilt värdefulla ur arkitektonisk, historisk eller konstnärlig synpunkt. Den gällande detaljplanen kan göra att bygglov krävs även för attefallsbyggnad. 

Friggebod kräver varken bygglov eller anmälan

Friggeboden kan du använda både som förråd, växthus, bastu eller gäststuga. Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara en friggebod:

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • den ska vara en komplementbyggnad
 • den får vara högst 15,0 m²
 • tacknockshöjden får vara högst 3,0 meter
 • den ska vara fristående
 • den ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
 • den ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns

Om området eller byggnader är utpekade som värdefulla ur arkitektonisk, historisk eller konstnärlig synpunkt kan bygglov ändå krävas. Om detaljplan eller områdesbestämmelser kan också ange att bygglov trots allt krävs. Hör av dig till oss om du är osäker.

Flera friggebodar och attefallshus på samma tomt

Du får bygga flera attefallshus på samma tomt men den totala ytan av husen får inte överstiga 30 m²
För friggebod gäller samma sak, den totala ytan för alla friggebodar på samma tomt får inte överstiga 15 m².

Kontrollera placeringen 

Det krävs alltid bygglov om åtgärderna hamnar närmare än 4,5 meter till  gräns mot gata eller allmän plats. Om det är närmare än 4,5 meter till grannen behöver hen godkänna detta. 

Ta fram ritningar

Innan du kan skicka in din anmälan måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med anmälan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig.

Du behöver skicka in följande ritningar:

 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. På ritningen ska det det nya attefallshuset och befintliga byggnader vara utsatta. Avstånd till tomtgränser med minst två mått ska redovisas så att attefallshusets placering och mått kan fastställas.
 • Planritningar i skala 1:100. Planritningen ska redovisa mått i millimeter och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna.
 • Fasadritningar i skala 1:100. På fasadritningarna ska det framgå materialval, kulör, befintliga och nya marklinjer samt förhållandet mellan dessa och eventuella murar och plank med dess höjd från marknivån. På fasadritningarna ska väderstreck anges.

Gör en kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.

Du behöver inte ha en kontrollansvarig om byggnaden inte ska användas som permanent bostad. 

Mer om kontrollplan

Blankett för anmälan om attefallhus

Du kan anmäla ditt bygge via våra e-tjänster som finns på mittbygge.se där du loggar in med bankid.

Vi ser helst att du använder e-tjänsten eftersom du då enkelt kan följa ditt ärende. Du får dessutom snabbare och enklare kommunikation med din handläggare vilket kan innebära snabbare handläggningstid.
Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten, skicka in din ansökan via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se. 

Ladda ner anmälningsblankett via denna länk.

Uppdaterad den