Så här söker du bygglov

Bygga bostadshus eller fritidshus

För att bygga ett nytt bostadshus i en eller två våningar behöver du ansöka om bygglov. 

Kolla detaljplanen

Reglerna och kraven för bygglov kan vara olika beroende på om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanerat område. En detaljplan reglerar byggrätten, det vill säga bland annat hur området får bebyggas, byggnadernas maxstorlek, maxhöjd, utseende och placering. 

Se karta över befintliga detaljplaner

Möjligt att ansöka om förhandsbesked

Om du ska bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område har du möjlighet att, innan du söker om bygglov, ansöka om förhandsbesked. I ett förhandsbesked får du svar på om det över huvud taget är möjligt att bygga det du har tänkt. Om du får ett positivt förhandsbesked går du vidare och ansöker om bygglov.

Mer om förhandsbesked

Förberedelser

Beställ nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan beställer du från lantmäteriavdelningen via vår e-tjänst. Vi gör kartan på beställning, och det kan därför ta några veckor innan du får den. Eftersom kartan ska bifogas med din ansökan bör du beställa den minst 1 månad innan du ska lämna in din ansökan.

Karlstads kommun accepterar endast nybyggnadskartor framställda av kommunens lantmäteriavdelning.

Beställ nybyggnadskarta genom denna länk

Förbered ritningar till ansökan

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig.

Du behöver skicka in följande ritningar:

  • Situationsplan ritad på en nybyggnadskarta i skala 1:400 eller 1:500. På ritningen ska det framgå alla nya och befintliga byggnader, avstånd till tomtgränser med minst två mått så att husets placering kan fastställas, byggnadens färdiga golvnivå (FG) och byggnadens mått. Nybyggnadskarta kan beställas av lantmäteriavdelningen.
  • Markplaneringsritning i skala 1:400 eller 1:500. På markplaneringsritningen ska det framgå in- och utfart, nya markhöjder, hur dagvatten tas om hand och eventuella stödmurar.
  • Planritningar i skala 1:100. Planritningen ska redovisa mått i millimeter och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna. Entréplanet ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det innebär bland annat att det på entréplanet ska finnas plats för kök, wc/dusch, plats för vistelse och avskild sovplats. Ett förslag på möblering ska redovisas.
  • Fasadritningar i skala 1:100. På fasadritningarna ska det framgå materialval, kulör, befintliga och nya marklinjer samt förhållandet mellan dessa och eventuella murar och plank med dess höjd från marknivån. På fasadritningarna ska väderstreck anges.
  • Sektionsritning i skala 1:100. Sektionsritningen ska visa våningshöjder, färdig golvnivå (FG) och taklutning. Beroende på husets konstruktion kan flera sektioner behöva redovisas. Vart sektionssnittet är taget ska framgå på planritningen. 

Exempel på ritningar för nybyggnad av enbostadshus

Anlita en kontrollansvarig

Den kontrollansvariga hjälper dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och är med vid arbetsplatsbesök och samråd. Kontrollansvarig skriver sedan det utlåtande som är underlag för stadsbyggnadsförvaltningens slutbesked.

För att du ska vara säker på att du har en kontrollansvarig som kan hjälpa dig med ditt projekt bör du anlita en kontrollansvarig i god tid. Du ska även skicka med en blankett för kontrollansvarig i din bygglovsansökan.

Mer om kontrollplan och kontrollansvarig

Ta reda på om du behöver söka strandskyddsdispens

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område måste du samtidigt som du söker bygglov även ansöka om strandskyddsdispens för din byggnation. Är du osäker på om din fastighet ligger inom strandskyddat område eller inte, hör av dig till Kontaktcenter.

Mer om strandskyddsdispens

Tänk på tillgängligheten

Tänk på att ditt hus måste vara tillgängligt för personer med funktionsvariationer. Det gäller även om ingen som ska bo i huset har dessa behov i dagsläget. 

Folder om tillgänglighet och användbarhet för alla i en- och tvåbostadshus från Bygglovsalliansen

Övriga tillstånd du kan behöva

Förutom bygglov kan du behöva göra ansökan eller anmälan för installationer du ska göra i samband med byggnationen. För att vi ska kunna samordna handläggningen av dina ärenden ska du lämna in dem samtidigt med din bygglovsansökan. Extra ansökningar/anmälningar behövs om du till exempel ska:

Uppdaterad den