Så här söker du bygglov

Bygglov för garage, carport eller förråd

Om du ska bygga garage, carport eller förråd behöver du bygglov. Du behöver också bygglov för att ändra carport till garage eller om du ska ändra takform på garaget/carporten/förrådet. 

Mindre förråd

Om du ska bygga ett förråd på max 15 kvadratmeter så krävs inte alltid bygglov eller anmälan. Det kan då räknas som en friggebod.

Läs mer om friggebodsregeln på Boverkets webbplats.

Ta reda på om du behöver söka strandskyddsdispens

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område måste du samtidigt som du söker bygglov även ansöka om strandskyddsdispens för din byggnation. Är du osäker på om din fastighet ligger inom strandskyddat område eller inte, hör av dig till Kontaktcenter.

Mer om strandskyddsdispens

Förbered ritningar till ansökan

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din ansökan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar.

Du behöver skicka in följande ritningar:

  • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. På ritningen ska alla nya och befintliga byggnader, tillbyggnadens avstånd till tomtgränser, tillbyggnadens färdiga golvnivå (FG) och tillbyggnadens mått framgå.
  • Planritningar i skala 1:100. Planritningen ska redovisa mått i millimeter och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna. Skraffera/fyll förrådet eller garagets väggar så de framgår tydligt. Ange rummets funktion och area samt visa gärna ett förslag på möblering.
  • Fasadritningar i skala 1:100. På fasadritningarna ska det framgå materialval, kulör, befintliga och nya marklinjer samt förhållandet mellan dessa och eventuella murar och plank med dess höjd från marknivån. På fasadritningarna ska väderstreck anges och visa vad som byggs till.
  • Sektionsritning i skala 1:100. Sektionsritningen ska visa våningshöjder, färdig golvnivå (FG) och taklutning. Beroende på husets konstruktion kan flera sektioner behöva redovisas. Vart sektionssnittet är taget ska framgå på planritningen.

Exempelritningar

Situationsplan för nybyggnad av garage

Plan- fasad och sektionsritning för nybyggnad av garage

 

Ta reda på om du behöver kontrollplan och kontrollansvarig

För garage/carport/förråd under 60 kvadratmeter behöver du lämna in en kontrollplan med din bygglovsansökan. Då krävs ingen kontrollansvarig.

För garage/carport/förråd över 60 kvadratmeter behöver du anlita en certifierad kontrollansvarig. Den kontrollansvariga hjälper dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och är med vid arbetsplatsbesök och samråd. För att du ska vara säker på att du har en kontrollansvarig som kan hjälpa dig med ditt projekt bör du anlita en kontrollansvarig i god tid. Kontrollplanen behöver inte lämnas in i samband med ansökan utan kan kompletteras senare. 

Mer om kontrollplan och kontrollansvarig

Stäm av med din granne

Det är alltid bra att prata med din granne om vad du tänker bygga, speciellt om det kommer hamna närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. 

Uppdaterad den