Så här söker du bygglov

Bygglov för staket, mur eller plank

I de flesta fall krävs det bygglov för att bygga mur eller plank. Om du har ett en- eller tvåbostadshus finns det undantag från kravet på bygglov. Detta gäller om åtgärden placeras inom 3,6 m från huvudbyggnad och inte är högre än 1,8 m.

Ta reda på om din inhängnad räknas som staket, plank eller mur

En inhägnad som är högst 1,1 meter och har genomsiktlighet på minst 30 procent anses vara ett staket. För staket krävs inte bygglov. Om inhägnaden har mindre genomsiktlighet räknas det som plank.

En inhägnad högre än 1,1 meter och genomsiktlig till mindre än hälften betraktas som plank och kräver bygglov.

Murar högre än 0,5 meter kräver bygglov.

Plank eller mur vid uteplats kan vara bygglovsbefriat

Vid ett en- eller tvåbostadshus får du bygga ett plank eller en mur vid en uteplats för att skydda densamma från vind och insyn. Följande kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara en bygglovsbefriad skyddad uteplats:

  • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
  • syftet med muren eller planket ska vara att anordna en skyddad uteplats
  • planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter
  • uteplatsen ska uppföras inom 3,6 meter från bostadshuset
  • uteplatsen ska placeras minst 4,5 meter från gräns
  • att uteplatsen inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Om området eller byggnader är utpekade som värdefulla ur arkitektonisk, historisk eller konstnärlig synpunkt så kanske undantagen inte gäller på din fastighet. Om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser bestämt att lov krävs gäller inte undantagen heller. Hör av dig till oss om du är osäker.

Häckar är inte bygglovspliktigt

Växtlighet räknas inte som staket eller plank och kräver därför inte bygglov eller anmälan. Tänk dock på att växligheten inte får skymma sikt eller hindra gående och cylister

Läs mer om häckar

Förberedelser 

Stäm av med din granne

Murar och plank får inte placeras närmare tomtgränser än 4,5 meter utan grannes medgivande.

Ta reda på om du behöver söka strandskyddsdispens

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område måste du samtidigt som du söker bygglov även ansöka om strandskyddsdispens för din byggnation. Är du osäker på om din fastighet ligger inom strandskyddat område eller inte hör av dig bygglovsenheten.

Mer om strandskyddsdispens

Ta fram ritningar

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din ansökan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar.

Du behöver skicka in följande ritningar:

  • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. På ritningen ska det framgå alla befintliga byggnader, planket/staketet/muren med avstånd till fastighetsgränser.
  • Fasadritningar i skala 1:100. På fasadritningarna ska det framgå materialval, kulör och mått.
  • Sektionsritning i skala 1:100. En sektionsritning visar byggnationens höjd och bredd.

Exempel på ritningar för plank

Uppdaterad den