Så här söker du bygglov

Bygglov för växthus

Det finns inget som definierar växthus men om det är en "byggnad som personer kan vistas i" så kan det kräva bygglov eller anmälan. Ett växthus räknas som en komplementbyggnad. Om du bor i ett flerbostadshus, krävs alltid bygglov för komplementbyggnader.

Följande information gäller enbart om du bor i ett en- eller tvåbostadshus och inte bor inom strandskyddat område eller i ett område eller byggnad som är utpekad i Karlstads kommuns kulturmiljöprogram.

Ett växthus kräver inte bygglov eller anmälan om…

  • växthuset inte överstiger 15 kvadratmeter (friggebodsregler),
  • nockhöjden är 3,5 meter eller lägre och
  • placeras minst 4,5 meter från grannen. Växthuset får placeras närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Detta gäller inte allmänna platser som till exempel kommunala vägar, parkmark m.m.

Detta förutsätter att friggebodregeln inte redan är utnyttjad. Regeln innebär att den totala ytan av samtliga friggebodar på samma tomt inte får överstiga 15 m2.

Ett växhus kräver anmälan om…

  • växthuset inte överstiger 25 kvadratmeter,
  • nockhöjden är 4 meter eller lägre och
  • placeras minst 4,5 meter från grannen. Växthuset får placeras närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Detta gäller inte allmänna platser som ex kommunala vägar, parkmark m.m.

Detta förutsätter att attefallsregeln inte redan är utnyttjad. Regeln innebär att den totala ytan av samtliga attefallshus på samma tomt inte får överstiga 25 m2.

Om man inte kan uppfylla något av ovanstående krävs bygglov.

Läs mer om friggebodsregeln på Boverkets webbplats.

Handlingar som ska skickas in

När du har identifierat om ditt växthus kräver anmälan eller bygglov kan du läsa mer om vilka handlingar du ska skicka in på våra sidor 

Attefallshus (för anmälan)

Garage och förråd (för bygglov)

Uppdaterad den