Så här söker du bygglov

Rivningslov eller anmälan för att riva en byggnad

Om du ska riva en byggnad, eller del av en byggnad, krävs det oftast ett rivningslov. Om rivningen ska utföras utanför detaljplanerat område krävs det oftast en anmälan enligt plan- och bygglagen istället för en ansökan om rivningslov.

Handlingar som ska skickas in

  • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. Ange vilken byggnad som ska rivas.
  • Kontrollplan. En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen, vilket farligt avfall som rivningsåtgärderna kan ge upphov till och hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.
  • Blankett om kontrollansvarig (endast vid stora byggnader som till exempel industribyggnader)

Mer om kontrollplan och kontrollansvarig

Uppdaterad den