Så här söker du bygglov

Bygglov för att sätta upp en skylt

Det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom ett detaljplanerat område. Det gäller både skyltar som sitter på fasad eller fristående skyltar på marken om de är över en kvadratmeter stora.

Kontrollera om det finns en detaljplan

Utanför detaljplanerat område krävs det normalt inget bygglov men det kan krävas tillstånd från länsstyrelsen eller trafikverket. Inom standskyddat område kan det vara förbjudet att sätta upp vissa skyltar.

Se karta över befintliga detaljplaner

Ta fram ritningar

I din ansökan om bygglov ska du skicka in:

  • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. Skyltar som inte placeras på byggnader ska visas på en situationsplan. Ange avstånd till tomtgränser/byggnader med minst två mått så att skyltens placering kan fastställas.
  • Skyltritning i skala 1:100. På skyltritningen ska skyltens mått framgå.
  • Fasadritning i skala 1:100. (Om skylten ska sitta på en fasad)

För LED-skyltar krävs även mer tekniska uppgifter som exempelvis ljusstyrka dag- och nattetid och tidsintervall på eventuella bildväxlingar.

Ta gärna fram ett fotomontage

Ett fotomontage är inget krav för att få bygglov men det underlättar vid handläggningen så vi är tacksamma om det finns. 

Kommunens anvisningar för skyltar

För att inte skyltar ska bli alltför dominerande, verka störande eller utgöra hinder för framkomligheten i staden behövs riktlinjer som beskriver vad man ska tänka på vid utformning och placering av skyltar.

Du hittar Karlstads kommuns anvisningar och råd för skyltar här

Uppdaterad den