Så här söker du bygglov

Bygglov för tillbyggnad på befintlig byggnad

Om du ska bygga till ett en- eller tvåbostadshus behöver du bygglov.  

illbyggnader upp till 15 kvadratmeter kan göras som en anmälanspliktig åtgärd istället inom de så kallade attefallsreglerna.

Läs mer om attefallshus

Takkupor

Det finns inget enkelt svar på vad som krävs när du ska bygga takkupor. Om det ska vara bygglov eller anmälan beror på antal kupor, om det finns takkupor sedan tidigare och om bygget innebär ingrepp i bärande konstruktion. Kontakta oss så kan vi reda ut vad som gäller för just dig. 

Ta reda på om du behöver söka strandskyddsdispens

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du samtidigt som du söker bygglov även behöva ansöka om strandskyddsdispens för din byggnation. Är du osäker på om din fastighet ligger inom strandskyddat område eller inte, hör av dig till Kontaktcenter.

Mer om strandskyddsdispens

Förbered ritningar till ansökan

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din ansökan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar.

Du behöver skicka in följande ritningar:

  • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. På ritningen ska alla nya och befintliga byggnader , tillbyggnadens avstånd till tomtgränser, tillbyggnadens färdiga golvnivå (FG) och tillbyggnadens mått framgå.
  • Planritningar i skala 1:100. Planritningen ska redovisa mått i millimeter och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna. Skraffera/fyll tillbyggnadens väggar så att de framgår tydligt. Ange rummets funktion och area samt visa gärna ett förslag på möblering.
  • Fasadritningar i skala 1:100. På fasadritningarna ska det framgå materialval, kulör, befintliga och nya marklinjer samt förhållandet mellan dessa och eventuella murar och plank med dess höjd från marknivån. På fasadritningarna ska väderstreck anges och visa vad som byggs till.
  • Sektionsritning i skala 1:100. Sektionsritningen ska visa våningshöjder, färdig golvnivå (FG) och taklutning. Beroende på husets konstruktion kan flera sektioner behöva redovisas. Vart sektionssnittet är taget ska framgå på planritningen.

Exempelritningar

 

Ta reda på om du behöver kontrollplan och kontrollansvarig

För tillbyggnader på max 40 kvadratmeter behöver du lämna in en kontrollplan med din bygglovsansökan. Då krävs ingen kontrollansvarig.

För tillbyggnader över 40 kvadratmeter behöver du anlita en certifierad kontrollansvarig. Den kontrollansvariga hjälper dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och är med vid arbetsplatsbesök och samråd. För att du ska vara säker på att du har en kontrollansvarig som kan hjälpa dig med ditt projekt bör du anlita en kontrollansvarig i god tid. Kontrollplanen behöver inte lämnas in i samband med ansökan utan kan kompletteras senare. 

Mer om kontrollplan och kontrollansvarig

Uppdaterad den