Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Kulturhistoriska byggnader

Arkitekturstilar historiserande och eklektiska
Sockerslottet är en av Karlstads kulturhistoriska byggnader. huset byggdes åren 1898-1899.

En del byggnader är särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt. De är skyddade mot förvanskning enligt plan- och bygglagen, PBL.

Vad säger PBL om varsamhet?

Är mitt hus är K-märkt?

K-märkt är ett brett begrepp och kan innebära olika saker. Det man brukar mena är att byggnaden är byggnadsminne, har skyddsbestämmelser i detaljplan eller är utpekat i kommunens kulturmiljöprogram.

Är mitt hus med i Kulturmiljöprogrammet?

I Kulturmiljöprogrammet kan du se vilka byggnader som är byggnadsminne och vilka som ingår i kommunens kulturmiljöprogram. I vissa fall finns det även uppgifter om eventuella skyddsbestämmelser i detaljplan.

I kulturmiljöprogrammet pekas de särskilt värdefulla byggnaderna ut och det kulturhistoriska, konstnärliga och miljömässiga värdet beskrivs. Det innebär att även modernare bebyggelse kan pekas ut, inte enbart byggnader med specifikt historiska värden. Det finns information om byggår, arkitekt, fotografier med mera om en mängd olika byggnader och miljöer.

Inventeringen pågår och våren 2015 är följande områden inventerade; Tingvallastaden, Klara, Haga, Herrhagen, Tormestad, Lamberget, Viken, Orrholmen, Kvarnberget, Marieberg, Zakrisdal, Våxnäs, Gustavsberg, Hagalund, Strand, Gruvlyckan, Sundsta, Norrstrand, Färjestad, Välsviken, Sommarro, Romstad, Bellevue, Rud och Lorensberg inventerat.  Alla kommunägda fastigheter, oavsett stadsdel är även inventerade.

Om ditt hus ligger i något av områdena och är särskilt värdefullt finns det med på webbkartan här på karlstad.se.

Läs mer om vår inventering Kulturmiljöprogrammet

Vill du läsa en kulturhistorisk beskrivning av något av de områden som hittills är inventerade?
Områdesbeskrivningar

Om du vill veta om K-märkning och om ditt hus omfattas av några bestämmelser är du välkommen att höra av dig via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller via e- post: karlstadskommun@karlstad.se

Kan jag söka bidrag om jag vill ändra något?

Om ditt hus är K-märkt har du möjlighet att söka bidrag hos länsstyrelsen.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den