Kulturhistoriska byggnader

Frågor och svar

Är min byggnad k-märkt?

K-märkt är ett begrepp som används i dagligt tal men som i juridisk mening egentligen inte finns. Det som troligtvis menas är en av följande tre:

  • Byggnaden är utpekad i ett kulturmiljöprogram. Har den blivit utpekad som särskilt värdefull i nya kulturmiljöprogrammet så får du ett brev hem med information om det. Den kan också finnas med i det gamla kulturmiljöprogrammet från år 1984 om ditt område inte inventerats än. Plan- och bygglagens bestämmelse om förvanskningsförbud gäller för särskilt värdefulla byggnader (oavsett om den är utpekad i ett kulturmiljöprogram eller inte.)
  • Byggnaden är ett byggnadsminne. Det finns cirka 22 byggnadsminnen i Karlstads kommun, till exempel Alsters herrgård, Biskopsgården, Sockerslottet med flera.Byggandsminnen är markerade med lila färg i kulturmiljöprogrammet.
  • Byggnaden har skyddsbestämmelser i en detaljplan, q-märkning. En q-märkning kan till exempel stå för att byggnaden inte får rivas men kan också vara något annat som ska bevaras på byggnaden. Vill du veta om din byggnad är q-märkt? Kontakta oss via Kontaktcenter.

Vad får jag göra?

Vissa saker är bygglovspliktiga. Kontakta en bygglovshandläggare för att höra om det du planerar kräver bygglov eller en anmälan.

Ska du underhålla din byggnad och det finns en q-märkning i detaljplanen så kan det krävas en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer om bygglov.

Ett värdefullt hus får inte förvanskas enligt plan- och bygglagen (PBL 8:13), och det gäller även om ändringen inte kräver bygglov. Vad som är en förvanskning beror på vilka slags värden huset har. Om viktiga karaktärsdrag eller kulturhistoriska värden hos huset går förlorade så kan det vara en förvanskning.

Kommer jag få svårare att få bygglov på grund av att min byggnad är utpekad?

Egentligen inte, reglerna var de samma även innan huset blev utpekat i kulturmiljöprogrammet. Plan- och bygglagens bestämmelser om att särskilt värdefulla byggnader inte får förvanskas gäller nämligen alltid, oavsett om en byggnad har blivit utpekad i ett program eller inte. Kulturmiljöprogrammet är ett kunskapsunderlag, inte ett skydd i sig.

Bedömningen om byggnaden har särskilda värden som inte får förvanskas gör stadsbyggnadsförvaltningen vid varje ärende. Kulturmiljöprogrammet är en hjälp för handläggaren att se om det kan finnas sådana värden som inte får förvanskas. Då tittar handläggaren extra på att just det som är värdefullt inte går förlorat. Ibland går det utmärkt att göra ändringarna ändå eftersom inga viktiga karaktärsdrag går förlorade. Det prövas i varje enskilt fall gentemot plan- och bygglagen.

Jag vill bygga ett Attefallshus eller göra en bygglovsbefriad åtgärd. Påverkar det att mitt hus är utpekat som värdefullt?

Ja, eftersom ditt hus är kulturhistoriskt värdefullt eller ligger i en värdefull miljö så kräver de så kallade Attefallsåtgärderna oftast bygglov.

Bygglovsbefriade åtgärder som skärmtak över uteplats eller friggebod får man utföra utan bygglov och anmälan. Men man ska alltid vara varsam och anpassa tillbyggnader till huset, för även om en åtgärd inte kräver bygglov så får särskilt värdefulla byggnader inte förvanskas. Kontakta oss via Kontaktcenter om du är osäker.

Vad betyder det att vara varsam?

Att man utgår från byggnaden och tar hand om det befintliga. Enligt plan- och bygglagen ska ändringar på alla hus vara varsamma så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag. (PBL 8:17)

  • Man är varsam om man utgår ifrån de karaktärsdrag och värden som just den byggnaden har. Viktiga karaktärsdrag kan till exempel vara takformen, fasadmaterialet, fönsters indelning och så vidare.
  • Man underhåller befintliga material hellre än byter.
  • Måste man byta så bör det nya anpassa sig till byggnadens arkitekturstil och vad som var typiskt när huset byggdes. Titta på vad som var vanligt för till exempel 1920-tal eller 1960-talsbyggnader beroende på när ditt hus byggdes. Information om olika arkitekturstilar finns till exempel här.

Vilken färg får jag måla mitt hus i?

Du kan måla i samma färg som du har i dag, vill du byta så kontakta en bygglovshandläggare eftersom byte av kulör kan vara bygglovspliktigt.

Välj gärna kulör enligt principen:

  • Vilken färg hade huset när det byggdes?
  • När är huset byggt? Vad var vanligt på den tiden?

Hur kan jag läsa vad som står om just mitt hus?

Klicka den här länken så kommer du till kartan med kulturmiljöprogrammet. Klicka i rutan med byggnader till höger och klicka sedan på din byggnad.

Eller ladda hem gratisappen Karlstadkarta för att se kulturmiljöprogrammet i din telefon eller din ipad.

Det står fel fakta om mitt hus i kulturmiljöprogrammet.

Skicka e-post till karlstadskommun@karlstad.se med vilken fastighet det gäller samt vilken information du har om byggnaden.

Jag tycker inte att mitt hus är kulturhistoriskt värdefullt.

I dag tittar vi på kulturhistoriska värden fram till 1970-talet ibland även 1980-talet. Vad som är kulturhistoriskt breddas och förändras med tiden.

I plan- och bygglagens bestämmelser om vilka byggnader som inte får förvanskas är det inte bara kulturhistoriska byggnader som nämns utan även byggnader som har miljömässiga eller konstnärliga värden. I begreppet kulturhistoriskt värde kan finnas både immateriella värden, till exempel historiska värden som inte syns fysiskt på byggnaden samt upplevelsevärden som att de är en viktig del i en helhetsmiljö. De vanligaste värdena är att en byggnad har en tidstypisk arkitektur som berättar mycket om den tiden samt är fint välbevarad och har kvar många originalmaterial.

En referensgrupp har gått igenom alla byggnader i kulturmiljöprogrammet och kommit överens om vilka byggnader som ska vara utpekade. I gruppen ingår bebyggelseantikvarier från länsstyrelsen och Värmlands Museum samt representanter från stadsbyggnadsförvaltningen som till exempel stadsarkitekt. Det är kommunens kunskapsunderlag och kommunen som gör den slutliga bedömningen av vad som ska vara med i kulturmiljöprogrammet.

Har det gjorts förändringar på din byggnad de senaste åren så kan det vara så att förändringar har gjorts efter det att byggnaden inventerades. I kulturmiljöprogrammet finns inventeringsdatum för varje byggnad. Kontakta i så fall karlstadskommun@karlstad.se med vilken fastighet det gäller så gör vi en aktuell bedömning.

Vilka områden är inventerade hittills?

I kulturmiljöprogrammet kan du klicka i rutan ”färdiginventerade områden” för att se omfattningen av inventeringen hittills.

Områden som är inventerade är: Tingvallastaden, Haga, Herrhagen, Tormestad, Välsviken, Norrstrand, Sundsta, Lorensberg, Rud, Färjestad, Kvarnberget, Marieberg, Viken, Sommaro, Romstad, Bellevue, Zakrisdal, Våxnäs/Hagaborg/Gustavsberg, Gruvlyckan, Strand, Klara. Utöver de här områdena har kommunen även gjort en inventering av alla kommunägda byggnader som skolor med mera, de finns utspridda över hela kommunen.

I områden som inte är inventerade än gäller en tidigare inventering ”Kulturhistorisk bebyggelse i Karlstads kommun” från 1984.

Min byggnad finns med i kulturmiljöprogrammet men jag har inte fått något brev.

Under våren och sommaren 2015 gjordes två stora brevutskick och brev skickas kontinuerligt ut till berörda efter att området inventerats.

Brev har bara skickats ut till dem som har en särskilt värdefull byggnad i röd kategori. Inte till dem som är blå eller ligger inom en värdefull miljö.

Breven skickas till den som står registrerad som ägare på fastigheten, så brevet kan ha skickats till en annan person än dig eller till din bostadsrättsförening.

Vad kan man se i kulturmiljöprogrammet?
Byggnader - massor av texter och foton om både kulturhistoriska och inte kulturhistoriska byggnader.
Miljöer - historiska beskrivningar och värdemotiveringar av särskilt värdefulla miljöer. Från enhetliga villaområden till institutionsstråket i Tingvallastaden.
Arkitekturstilar - med guider och tips för just den stilen.
Områdesbeskrivningar - med historik och beskrivning av området, till exempel Haga, Gruvlyckan och så vidare.
Ordlista - med facktermer kring byggnader och kulturhistoria finns längst ner på varje byggnadsrapport i kulturmiljöprogrammet.
Sökfunktion - sök till exempel på arkitekt, ett byggår eller ett material som skiffer, sökfunktionen hittar du längst ner på varje byggnadsrapport i kulturmiljöprogrammet.

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på de flesta av dina frågor, annars hänvisar de dig vidare till rätt person.

Du når Kontaktcenter genom att ringa 054-540 00 00, skriva till karlstadskommun@karlstad.se eller besöka Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den