Kulturhistoriska byggnader

Vad säger lagen?

Du måste vårda din byggnad och se till att den inte förvanskas. Det står i plan- och bygglagen, PBL. 

Den som äger en byggnad måste bevara den så att inte byggnadens karaktär går förlorad. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha ett kulturhistoriskt värde även om den inte är väldigt gammal.

Varsamhetskrav

Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Läs mer i plan- och bygglagen

Förbud mot förvanskning

En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Det anges i plan- och bygglagens 8 kapitel, 13 §.

Underhåll

Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

Anmälan

Ibland kan du behöva göra en anmälan till oss även om din åtgärd inte kräver bygglov. Om du äger en byggnad med särskilt bevarandevärde som har skyddsbestämmelser i detaljplan ska du alltid anmäla om du har tänkt utföra underhållsarbete.

Åtgärder som syftar till att bibehålla, ändra eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värden är att betrakta som underhåll.

Om du är osäker på om din byggnad omfattas av skyddsbestämmelser är du välkommen att höra av dig.

Kontakta oss

Har du frågor om anmälan är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på de flesta av dina frågor, annars hänvisar de dig vidare till rätt person.

Du når Kontaktcenter genom att ringa 054-540 00 00, skriva till karlstadskommun@karlstad.se eller besöka Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den