Mindre renoveringar, ombyggnationer och vägarbeten

Råtorp VA-arbete

VA Råtorp 2018
Grop i gatan på Råtorp under arbetet.

Ett stort arbete med förnyelse av VA-ledningar genomförs nu på Råtorp. Arbetet utförs i etapper och hela projektet beräknas vara klart 2021.

Begränsad framkomlighet Ringgatan

Dyevägen är körbar från Råtorpsvägen till Ringgatan och även bussen kör denna väg.
Norrut från Dyevägen är Ringgatan körbar via Frykforsgatan. Norr om Frykforsgatan så är det en återvändsgränd ungefär vid Ringgatan 75.

När du kommer norrifrån på Ringatan så får du köra via Höforsgatan och Svennebogatan. Gång och cykeltrafik omleds samma väg. 

Vänligen tänk på att hålla hastigheten och respektera medtrafikanter och de som arbetar i området, då vi måste samsas om utrymmet.

Bussen leds om

Hållplatserna Högforsgatan och Skogaholm är avstängda i båda riktningarna och resande hänvisas till linje 8 hållplats Trangärdstorpsvägen.

Hållplatserna Strandhagagatan och Älvåker är öppna i riktning mot Ilanda men är stängda i riktning Centrum. Resande i riktning Centrum hänvisas till linje 8 hållplats Södra Gärdesgatan.

Tillfälligt parkeringsförbud Strandvallagatan

Bussen kommer att gå via Strandvallagatan och för att bussen ska kunna passera är det förbjudet att parkera längs Strandvallagatan under omledningen. Bussen leds om på den här vägen tills vidare.

Vi gör ändringen för att skapa smidigare busstrafik i norra delen av Råtorp och för att vi nu ser en möjlighet att använda befintliga busshållplatser inne på området, som skapar en säkrare trafikmiljö för bussresenärer under arbetet. Den tillfällig hållplatsen vid Strandhagagatan plockas därför bort.

Just nu

  • Vecka 44 2018 - december 2019. På grund av arbete med vattenledningar kommer vattnet att stängas av vardagar klockan 8-10 på vissa adresser på Råtorp. Berörda adresser har fått information i sin brevlåda.
  • VA-arbetena i etapp 2 är färdiga.
  • Arbetet med att lägga el och fiber och sätta kantsten på båda sidor av Ringgatan mellan Dyevägen och Norra Fjärstadsgatan samt i Dyevägen är färdiga. Det första lagret asfalt är lagt.
  • Arbetena i etapp 3 med att lägga spill-, dagvatten- och vattenledningarna fortsätter norrut i Ringgatan från Dyevägen upp till Stöpaforsgatan. Just nu är vi utanför Ringgatan 84.
  • Gång- och cykeltrafik på Ringgatan kommer från och med vecka 32 att hänvisas till Svennebogatan och Dyevägen, se kartan nedan. Du kan köra och gå där det är grönmarkerat.

  • Vänligen följ uppsatta hänvisningsskyltar för respektive trafikslag.

När?

Arbetet startade hösten 2017 och kommer att pågå fram till och med 2021.

Varför?

Detta arbete utförs för att dimensionera upp vattenledningen till vattentornet i Skåre, men även för att kunna ansluta fastigheter till dagvattennätet, då det varit problem med översvämningar i fastigheter i området. Arbetet syftar också till att förnya och rusta upp ledningsnätet - dagvatten, spillvatten och vatten - och att på vissa sträckor, där det i dag inte finns någon dagvattenledning, lägga en ny. Belysning och vissa hållplatsers utformning i området kommer också att ses över. Det kommer i Etapp 3 att byggas en ny gång och cykelväg från Frykforsgatan och upp till Stöpaforsgatan.

Var?

Arbetet i etapp 2 kommer att utföras på Södra Fjärstadsgatan och en del av Ringgatan från Södra Fjärstadsgatan fram till Dyevägen.

I etapp 3 så utförs arbetet från Klarälven in i Dyevägen fram till Ringgatan och sedan vidare norrut i Ringgatan till Stöpaforsgatan.

I etapp 4 så utförs arbetet i Älvåkersgatan från Stöpaforsgatan och upp till Södra Gärdesgatan men även i Strandhagagatan där vi lägger en grövre dagvattenledning ut till Klarälven.

Här kan du se en skiss över etapp 1, 2, 3 och 4. 

Vem?

VA-enheten och Trafik- och Gatuenheten på Karlstads kommun är beställare. Entreprenör för etapp 2 och 3 är anläggningsavdelningen på Karlstads kommun.

Arbetet pågår till 2021

Arbetet utförs i etapper. Etapp 1 och etapp 2 är genomförda, etapp 3 kommer att utföras under 2018 och 2020 och etapp 4 under 2020 och 2021.

Kontakt

Har du frågor kring arbetet så får du gärna kontakta:

Disa Holm, projektledare VA, 054-540 68 15

Carola Kvick, projektledare trafik och gata, 054-540 68 23

Tomas Jonasson, byggledare, 054-540 66 47

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den