Mindre renoveringar, ombyggnationer och vägarbeten

Råtorp VA-arbete

VA Råtorp 2018
Grop i gatan på Råtorp under arbetet.

Ett stort arbete med förnyelse av VA-ledningar genomförs nu på Råtorp. Arbetet utförs i etapper och hela projektet beräknas vara klart 2020.

Begränsad framkomlighet Ringgatan och Dyevägen

Dyevägen är körbar från Råtorpsvägen till Ringgatan. Ringgatan kommer att asfalteras söder om Dyevägen samt körbanan i Dyevägen under vecka 27 och vecka 28. Tyvärr kommer korsningen Ringgatan - Dyevägen inte att beläggas, för än efter sommaren. Detsamma gäller för gång- och cykelväg på västra sidan och trottoar på östra sidan av Ringggatan söder om Dyevägen.  

VA-arbetena och dragning av kablar och med belysningsstolpar är färdiga i Ringgatan men i Dyevägen återstår det sättning av kantsten, dragning av kablar och belysningsstolpar.

Norrut från Dyevägen kommer Ringgatan att vara körbar under vecka 28-31 då schakten kommer att läggas igen. Vecka 32 kommer Ringgatan återigen att stängas av norrut från Dyevägen.

Vänligen tänk på att hålla hastigheten och respektera medtrafikanter och de som arbetar i området, då vi måste samsas om utrymmet.

Bussen leds om

Bussen kommer att köra via Råtorpsvägen istället för Ringgatan under tiden som arbetet pågår. Körsträckan kommer att fortsätta vara dragen via Råtorpsvägen till dess att trottoarer och hållplatser är färdiga på Ringgatan söder om Dyevägen, samt att alla arbeten är avslutade på Dyevägen.

Här på Karlstadsbuss webb kan du läsa mer mer omledningen.

Ny bussdragning

Linje 2 i riktning mot Ilanda och linje 64 i riktning mot Löfbergs Arena kör Strandvallagatan- Älvåkersgatan - Strandgärdesgatan och angör hållplatserna Strandhagagatan och Älvåker.

Linje 2 i riktning mot Centrum och linje 64 i riktning mot Råtorp kör rakt på Skogaholmsvägen. Hållplatserna Älvåker och Strandhagagatan stängs i riktning mot Centrum och vi hänvisar kunder till linje 8 hållplats Södra Gärdesgatan.

Övriga hållplatser utefter Ringgatan är fortsatt avstängda och vi hänvisar resande till linje 8 hållplatser Klarälvsgatan, S:a Fjärstadsgatan, Trangärdstorpsvägen och Södra Gärdesgatan.

Tillfälligt parkeringsförbud Strandvallagatan

Bussen kommer att gå via Strandvallagatan och för att bussen ska kunna passera är det förbjudet att parkera längs Strandvallagatan under omledningen. Bussen leds om på den här vägen tills vidare.

Vi gör ändringen för att skapa smidigare busstrafik i norra delen av Råtorp och för att vi nu ser en möjlighet att använda befintliga busshållplatser inne på området, som skapar en säkrare trafikmiljö för bussresenärer under arbetet. Den tillfällig hållplatsen vid Strandhagagatan plockas därför bort.

Just nu

  • Vecka 44 2018 - december 2019. På grund av arbete med vattenledningar kommer vattnet företrädesvis att stängas av vardagar mellan 8-10 på vissa adresser på Råtorp. Berörda adresser har fått information i sin brevlåda.
  • VA-arbetena i etapp 2 är färdiga.
  • Arbetet med att lägga el och fiber och sätta kantsten på båda sidor av Ringgatan mellan Dyevägen och Norra Fjärstadsgatan är färdiga. Det första lagret asfalt kommer att läggas på denna sträcka och på körbanan i Dyevägen. Det kommer inte att läggas asfalt i korsningen Ringgatan - Dyevägen.
  • Arbetena i etapp 3 med att lägga spill-, dagvatten- och vattenledningarna fortsätter norrut i Ringgatan från Dyevägen upp till Stöpaforsgatan.
  • Efter semestern så kommer det att läggas el- och fiber i Dyevägen samt sättas kantsten längs med Dyevägen. När detta är färdigt kommer den återstående beläggningen att utföras.
  • Vecka 32 kommer VA-arbetena att återupptas i korsningen vid Frykforsgatan, där de avslutades före semestern.
  • Gång- och cykeltrafik på Ringgatan kommer från och med vecka 32 att hänvisas till Svennebogatan och Dyevägen, se kartan nedan. Du kan köra och gå där det är grönmarkerat.

  • Vänligen följ uppsatta hänvisningsskyltar för respektive trafikslag.

När?

Arbetet startade hösten 2017 och kommer att pågå fram till och med 2020.

Varför?

Detta arbete utförs för att dimensionera upp vattenledningen till vattentornet i Skåre, men även för att kunna ansluta fastigheter till dagvattennätet, då det varit problem med översvämningar i fastigheter i området. Arbetet syftar också till att förnya och rusta upp ledningsnätet - dagvatten, spillvatten och vatten - och att på vissa sträckor, där det i dag inte finns någon dagvattenledning, lägga en ny. Belysning och vissa hållplatsers utformning i området kommer också att ses över. Det kommer i Etapp 3 att byggas en ny gång och cykelväg från Frykforsgatan och upp till Stöpaforsgatan.

Var?

Arbetet i etapp 2 kommer att utföras på Södra Fjärstadsgatan och en del av Ringgatan från Södra Fjärstadsgatan fram till Dyevägen.

I etapp 3 så utförs arbetet från Klarälven in i Dyevägen fram till Ringgatan och sedan vidare norrut i Ringgatan till Stöpaforsgatan.

I etapp 4 så utförs arbetet i Älvåkersgatan från Stöpaforsgatan och upp till Södra Gärdesgatan men även i Strandhagagatan där vi lägger en grövre dagvattenledning ut till Klarälven.

Här kan du se en skiss över etapp 1, 2, 3 och 4. 

Vem?

VA-enheten och Trafik- och Gatuenheten på Karlstads kommun är beställare. Entreprenör för etapp 2 och 3 är anläggningsavdelningen på Karlstads kommun.

Arbetet pågår till 2020

Arbetet utförs i etapper. Etapp 1 är genomförd, etapp 2 och 3 kommer att utföras under 2018 och 2019 och etapp 4 under 2019 och 2020.

Kontakt

Har du frågor kring arbetet så får du gärna kontakta:

Disa Holm, projektledare VA, 054-540 68 15

Carola Kvick, projektledare trafik och gata, 054-540 68 23

Tomas Jonasson, byggledare, 054-540 66 47

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den