Fastighetsfrågor, lantmäteri

Fastighetsgränser

Om du vill ta reda på var en fastighetsgräns går kan vi hjälpa dig. 

All mark är indelad i fastigheter. Skiljelinjen mellan fastigheter är en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter. Gränser kan ofta vara skapade för mer än 100 år sedan. Gränspunkter kan vara markerade med gränsstenar, rör, järndubbar och liknande.

Om du vill få hjälp med att ta reda på var en fastighetsgräns går finns det några olika sätt att göra det på:

Gränsutvisning

I många fall kan fastighetsägarna nöja sig med att få hjälp med att staka ut en gräns på ett enklare sätt. Det innebär att lantmäterimyndighetens personal hjälper till med att söka reda på gränsmärken, stakning med mera. Vid en gränsutvisning görs inga fasta gränsmarkeringar, utan gränsen markeras med träläkt.

Fastighetsbestämning

En fastighetsbestämning är en lantmäteriförrättning. Lantmäterimyndigheten utreder då gränsens läge och fattar ett beslut om var den ska gå. Beslutet markeras på marken och redovisas på karta i en beskrivning. Beslutet blir juridiskt bindande för framtiden. Myndigheten beslutar också hur kostnaderna för åtgärden skall fördelas mellan berörda fastighetsägare.

Särskild gränsutmärkning

Särskild gränsutmärkning är en lantmäteriåtgärd. Då återställer man gränsmärken som försvunnit. Man kan dessutom sätta ut nya markeringar på nya ställen i gränsens sträckning. En förutsättning är att det inte finns några juridiska tveksamheter om gränsens läge. Finns det tveksamheter blir det nödvändigt att avgöra frågan genom fastighetsbestämning.

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på de flesta av dina frågor, annars hänvisar de dig vidare till rätt person.

Du når Kontaktcenter genom att ringa 054-540 00 00 eller besöka Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26.

Du kan också skriva direkt till oss: klm@karlstad.se 

Uppdaterad den