SAMRÅD

Om- och tillbyggnad av f.d. Stadshuset inom kvarteret Almen

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan, för fastigheten Almen 21 i centrala karlstad, som nu är föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §.

Byggnaden som tidigare använts som stadshus regleras i gällande detaljplan för allmänt ändamål. Detaljplanen behöver ändras för att möjliggöra användning för nya fastighetsägare. Planens syfte är att ändra markanvändningen och möjliggöra för tillbyggnad inom fastigheten Almen 21.
Planförslaget möjliggör för två nya byggnader (tre respektive sexton våningar) och en påbyggnad om tre våningar på befintlig byggnad. Fd. stadshuset föreslås förses med rivningsförbud och bestämmelser som skyddar byggnadens kulturhistoriskt värdefulla karaktärsdrag. De föreslagna byggnadernas placering och utformning är avvägda utifrån omgivande kulturmiljövärden och stadsbild.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Tidplan

  • Planförslaget är föremål för samråd den 27 mars - 27 april 2017.

Planförslaget finns att ta del av i Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30, entréplan och i Bibliotekshuset, V Torggatan 26, entréhallen.
Planförslaget finns även att ta del av längst ner på denna sida.

Samrådsmöte

Ni inbjuds till informations- och samrådsmöte tisdagen den 4 april klockan 18.00. Mötet äger rum i lokalen Vänern, entréplan i Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30.
Alla intresserade är välkomna!

Samrådet kommer att följas av ett granskningsskede. Den som inte senast under granskningsskedet lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta planen.

Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Berörda fastighetsägare uppmanas att underrätta hyresgäster och boende.

Synpunkter

Eventuella synpunkter ska inkomma skriftligen senast den 27 april 2017 till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
Ni kan även kontakta stadsbyggnadsarkitekt Anna Pettersson via e-post: anna.pettersson2@karlstad.se eller stadsbyggnadarkitekt Jonas Zetterberg via e-post jonas.zetterberg@karlstad.se

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den