INFÖR ANTAGANDE

Detaljplan för moské och samlingslokal (del av Rud 2:1)

Planarbete på del av Rud 2:1
Det markerade området visar föreslagen placering.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för att möjliggöra en samlingslokal med moské på Rud. Det gäller del av fastigheten Rud 2:1 (norr om Nobelgymnasiet) enligt plan- och bygglagen 5 kap 18 §.

Karlstads kommun har fört diskussioner med Islamiska kulturföreningen m fl i Karlstad kring en lämplig ersättningsplats för samlingslokalen på Kronoparken. Efter att ha utrett frågan vill Karlstads kommun utreda möjligheterna att kunna erbjuda ett läge på Rud, inom området som tidigare använts för cirkulationsplats. Marken utgörs idag av gräsytor och ägs av Karlstads kommun. Stadsbyggnadsnämnden gav därför i mars 2015 stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja ett sådant arbete.

Planen har varit ute på granskning mellan den 9 maj – 23 maj 2016. Under granskningstiden har synpunkter inkommit bland annat rörande planförfarandet.

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen men bedöms efter granskningsskedet vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detta innebär att planförfarandet övergår till utökat planförfarande enligt PBL 2010:900 (2014:900 SFS), vilket innebär att en ny granskning av planen ska genomföras.

Planen har varit utställd för en granskning 2 under tiden 21 november - 16 december 2016.

Ärendets gång

Det finns möjlighet att lämna synpunkter i samråds- och granskningsskedet. Läs om inflytande i arbetets olika steg här

Tidplan

  • Planen var föremål för samråd från den 26 november - 23 december 2015.
  • Ett samrådsmöte hölls tisdagen den 8 december 2015 i Nobelgymnasiets aula.
  • Planen var utställd för granskning 1 under tiden 9 maj - 23 maj 2016.
  • Planen var utställd för granskning 2 under tiden 21 november - 16 december 2016.
  • Planförslaget beräknas tas upp för prövning av beslut om antagande i kommunfullmäktige den 19 juni 2017.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.

Planförslaget finns även att ta del av längst ner på denna sida.

Synpunkter

Eventuella synpunkter sändes till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad eller stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
Synpunkterna ska ha inkommit senast den 16 december 2016.
(Skicka gärna yttrandet digitalt även om ni lämnar det i pappersformat).
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Den som inte senast under granskningstiden lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta planen.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den