Samhällsutveckling och planering

Planprogram

Planprogrammet ska uttrycka kommunens utgångspunkter, vilja, mål och avsikter med ett område samt ange förutsättningar för kommande detaljplanearbete.

Syftet med planprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda ska ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstagande är låsta. En detaljplan ska därför i de flesta fall grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen.

Planprogrammet är i huvudsak ett skriftligt dokument, men kan innehålla bilder och andra illustrationer. Olika principiella lösningar för området kan också redovisas och diskuteras. I vissa fall kan det vara lämpligt att för ett större område, till exempel en stadsdel, upprätta ett program som underlag för flera framtida detaljplaner inom området.

Samråd innan godkännande

Innan planprogrammet godkänns av stadsbyggnadsnämnden samråder kommunen med myndigheter, sakägare och övriga berörda. Då kan man lämna synpunkter på programförslaget.

Det godkända planprogrammet är inte juridiskt bindande, men eventuella avsteg från programmet ska motiveras i detaljplanen.

Egen webbplats visar hur Karlstad växer

Just nu byggs det som aldrig förr runt om i kommunen och ännu fler projekt planeras det för. Alla detaljplaner som ska tas fram och alla som just nu är under arbete har vi samlat på den nya webbplatsen: karlstad.se/karlstadvaxer.

Planprogram i karta

Uppdaterad den