Godkända planprogram

Planprogram för Östra Zakrisdal

Programområde

Syftet med planprogrammet är att tillgodose behovet av ytor för idrott, skola och bostäder inom området. Planprogrammet är ett underlag för fortsatt detaljplanearbete inom respektive delområde.

Planprogrammet för Östra Zakrisdal hänger samman med stadsutvecklingen som pågår inom "Västkustområdet", som innehåller en stor andel bostäder men saknar ytor för idrott och skola (för de äldre barnen). Ytor för detta möjliggörs inom programområdet. 

Tidplan

  • Samråd om planprogrammet ägde rum 9 juli - 30 september 2013.
  • Stadsbyggnadsnämnden godkände planprogrammet den 11 december 2013.

Fortsättning

Området kommer att delas upp i flera detaljplaner. Detaljplan för bostadsdelen påbörjas under 2014.

Uppdaterad den