Planprogram

Planprogram för Kanoten

Stadsdelen med bland annat kvarteret Kanoten planeras innehålla både verksamheter, service och bostäder. Målet är att ta tillvara områdets speciella kvaliteter med bland annat närhet till Karlstads centrum.

Planprogrammet innehåller ett förslag till utveckling av en del av Inre hamnområdet vid Packhusgatan i Karlstad (kvarteret Kanoten m.fl.). Förslaget innebär att området förtätas och kompletteras med både bostäder och verksamheter. Programmet föreslår en byggnation av cirka 350 bostäder och 50 000 kvm för verksamheter.

Planprogrammets syfte är att i ett tidigt skede ange utgångspunkter och principer för kommande detaljplan för området. Planprogrammet diskuterar också områdets betydelse i staden och ett förslag till hur området kan utformas och användas.

Planprogrammet godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 29 januari 2010. 

Uppdaterad den