Planprogram

Planprogram för Orrholmen

Flygbild över området

Syftet med planprogrammet är att ge möjlighet till nya lägenheter i sjönära lägen och i samband med det öka skönhets- och trivselvärdena på Orrholmen. Målet är även att beskriva angreppsätt för renovering av de befintliga bostäderna och öka trafiksäkerheten inom området.

Bakgrunden till att kommunen gjorde planprogrammet var främst den stora efterfrågan på bostäder, främst i de centrala delarna av staden liksom efterfrågan på bostadslägen vid vatten.

I programmet har man studerat fyra olika lägen som man bedömer är lämpliga för förtätning. Ett av de lägena är gräsplanen mellan Orrleken och Orrholmsplan som nu är aktuell för detaljplaneläggning, i samband med att KBAB planerar att bygga två punkthus på den plats som anvisas i planprogrammet.

Tidplan

  • Planprogrammet godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2002.

Handlingar

Uppdaterad den