Planprogram

Vision- och planprogram för Skutberget

Syftet med planprogrammet är att ge en övergripande bild av Skutbergsområdet och den framtida utvecklingen där. Planprogrammet är ett underlag för kommande detaljplanearbete för olika delar av området.

Syftet med vision och nytt planprogram

Syftet med visionen är att utreda och lägga fast en målbild för framtida utveckling av frilufts- och rekreationsdelarna på Skutberget. Uppdraget har kompletterats med framtagande av ett nytt planprogram som ska ersätta gällande planprogram från 2011, som i många delar har tjänat ut sin roll och även  till viss del är inaktuellt. Visions- och programhandlingen utgör en samlad handling, och har tagits fram parallellt med detaljplanen för den nya temaparken.

Visions- och programhandlingen ska utgöra grund för kommande detaljplaner, upprustning, gestaltning och utveckling av frilufts- och aktivitetsområdet. Den lägger fast markanvändning och övergripande gestaltning av området, samt redovisarersättning för ytor och funktioner inom planområdet för temaparken. Den är också förberedande för hantering av strandskydd, tillståndsfrågor, nya aktiviteter mm. För att beskriva de ekonomiska konsekvenserna av planprogrammet samt prioritera och samordna föreslagna investeringar i tid, har en handlingsplan för åren 2020-2023 tagits fram som en kompletterande del till visionen och planprogrammet.

Gällande handlingar

Godkänd Vision och planprogram för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde samt därtill hörande Handlingsplan finner ni nedan under rubriken Handlingar.

Uppdaterad den